nieuws

Rekenmodel kan helpen bij

bouwbreed

opstellen strategisch plan

Kleinere aannemers ontdekken veelal pas als het te laat is dat ze zwaar in de rode cijfers terecht zijn gekomen. Wat is het effect van de bouwstaking op de omzetontwikkeling en liquiditeitsplanning? Wie zijn administratie niet automatiseert, kan ook zijn inkoopbeleid en goederenstroom niet aansturen.

Kijk voortdurend planmatig naar de toekomst. Of u nu starter bent of doorstarter. U moet jaarlijks vooruit zien, uw strategie bepalen, een plan maken, dat plan realiseren en de effecten van ontwikkelingen in de loop van het jaar op dat plan (bedrijfsvoering) doorrekenen.

Het is in de bouw vaak ‘leven met de dag’. ‘Vandaag’ nog werk genoeg, ‘morgen’ is nog onzeker. Vaak nemen aannemers beslissingen op hun gevoel. Is de portefeuille voor het komende jaar nog niet goed gevuld, dan wordt soms tegen kostprijs op een werk ingeschreven. Maar wat is hiervan het effect op de financiele positie van de onderneming? Is er nog wel ruimte voor investeringen of voor de lopende aflossingsverplichtingen?

Op tijd bijsturen door middel van het tijdelijk aantrekken of verhogen van bankkrediet kan zeer belangrijk zijn.

Geautomatiseerd

Het rekenwerk bij de start van een nieuwe onderneming, uitbreiding van activiteiten, bij de doorvoer van een reorganisatie, de effecten van de bouwstaking op resultaat en liquiditeit, de effecten van het aannemen van een werk, van het niet-tijdig opstarten of zelfs tijdelijk onderbreken van een werk, of als met financiers over een nieuw krediet moet worden onderhandeld, draait altijd om dezelfde basisgegevens. Het is behoorlijk zinloos steeds opnieuw langs dezelfde lijnen dat rekenwerk uit te voeren. Moret heeft daarvoor het computerprogramma ‘Forecaster’ ontwikkeld. Met dat programma ke in een rekenmodel de geldstromen in een aannemingsbedrijf worden ingevuld. Een specialist met kennis van uw sector voert in de computer de vereiste rekeneenheden in en automatisch rollen daar de geprognotiseerde balans met een geprognotiseerde winst- en verliesrekening, inclusief een liquiditeitsschema met een liquiditeitssaldo uit. Naar de financier toe geeft dat saldo aan of de financiering van het aannemingsbedrijf er gezond uitziet en hoeveel kredietbehoefte er is.

Basisgegevens

Een strategisch ondernemingsplan opzetten is in feite het budgetteren en prognotiseren van de jaarrekening in de toekomst. Berekeningen in een ondernemingsplan gaan allemaal uit van veronderstellingen en uitgangspunten. De branche-specialist klopt vaste basisgegevens en variabele gegevens in de computer. Zo moeten o.a. cijfers over de omzet en produktie worden ingeklopt. En in welke periodes ontvangsten en uitgaven plaats zullen vinden. Alle kostenposten worden tegen het licht gehouden. U heeft bijvoorbeeld het afgelopen jaar f. 300.000 personeelskosten achter de rug. Nu denkt u na over uw nieuwe personeelskostenbegroting in het nieuwe jaar. Gaat u met dezelfde ploeg verder? Komt er een salarisronde? Wat zijn de consequenties van sociale verzekeringspremies? Hoe staat het met verzuimkosten?

Zo worden alle kostenposten vanaf nul gulden begroot en in de computer geklopt. Ook de kosten van huisvesting, verzekering, algemeen (telefoon), verkoop en transport, alsmede investeringen, het afschrijvingsregime en het eigen vermogen, leningen en renteverplichtingen worden ingebracht. Die hele data-invoer vindt plaats volgens een vast stramien. Het aardige is nu dat zodra een variabele verandert, de computer automatisch binnen enkele seconden alle effecten daarvan doorrekent.

Stel dat Forecaster bij een geprognotiseerde omzet over 1995 van f. 1 miljoen een verlies van f. 50.000 voorspelt. Wat is nu het effect als de omzetprognose f. 1,5 miljoen bedraagt? Welke maatregelen moet u nemen om dat te realiseren? Als u dit jaar een ondernemersbeloning van f. 90.000 wilt behalen, rekent Forecaster daarvan automatisch de effecten en bijstellingen door. U krijgt van Forecaster tevens het voortschrijdende resultaat te zien, afgezet tegen de jaarprognose. In maart ’95 bijvoorbeeld totaliseert het programma het reele resultaat over de eerste drie maanden en rekent dat voortschrijdend door over de komende periodes. Het resultaat kan ook in een kengetal worden uitgedrukt. Zo houdt u de vinger aan de pols van uw bedrijf.

Liquiditeitsplanning

Forecaster geeft tevens aan wat de maandontvangsten zullen zijn. Zo kan de aannemer zijn liquiditeit plannen en bewaken of hij in iedere periode aan personeel, de fiscus, de bank, de verzekering en andere crediteuren zijn verplichtingen kan nakomen. Naar de financier toe, geeft die planning nauwkeurig aan in welke periodes de maximale kredietbehoefte ligt. De bank zal volgens die planning nauwkeurig maandelijks de saldopositie van de aannemer ke bewaken. Die informatie schept vertrouwen bij de financier voor afspraken over interessante condities. De liquiditeitsplanning is ook een sturingsinstrument om een gefundeerde afweging te maken tussen financiering via een rekening courant krediet en/of een langlopende lening.

Gevaar

Een aannemer met een historie kan bij het opzetten van een ondernemingsplan gegevens van voorgaande jaren benutten. Een starter moet uitsluitend uitgaan van ‘berekende’ veronderstellingen. Het gevaar van zo’n rekenmodel voor een strategisch ondernemingsplan is dat via de input naar de uitkomst wordt toegerekend. Het belangrijkste van de balans is natuurlijk de groeitendens van het eigen vermogen in de komende jaren. Daar kijkt een financier naar. Als nu volgens de prognoses het eigen vermogen krimpt, is de verleiding groot de basisgegevens wat ‘rooskleuriger’ te prognotiseren om toch voldoende krediet van de bank te krijgen.

Voor vragen over accountancy en belastingen kunt u bellen met Paul Schol, Moret Ernst en Young Accountants Arnhem. Tel.: 085 – 209500.

Reageer op dit artikel