nieuws

Overgangstermijn Machinerichtlijn verlengd

bouwbreed

De overgangstermijn voor enkele administratieve bepalingen van de Europese richtlijn “Machines” is verlengd. Machines die voor 1 januari 1995 in voorraad waren in landen van de Europese Unie, mogen tot 31 december van dit jaar binnen Europa worden verhandeld. zonder de zogenoemde CE-markering en zonder technisch dossier. De machines dienen wel te voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van de machinerichtlijn. Voor gebruik in Nederland wordt voor machines tevens een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing geeist.

De Europese richtlijn machines is, zoals eerder vermeld, op 1 januari 1993 van kracht geworden. Machines die na die datum voor het eerst zijn verhandeld, moeten zijn voorzien van een CE-markering, het Europese merkteken dat aangeeft dat een produkt voldoet aan de technische eisen die binnen de Europese Gemeenschap gelden. De Europese machinerichtlijn is in de Nederlandse wetgeving opgenomen door middel van het Warenwetbesluit machines (Stb 1992, 379) en het Besluit machines (Stb, 1993, 134) dat is gebaseerd op de Wet op de gevaarlijke werktuigen.

Aanvankelijk kende de machinerichtlijn een overgangstermijn van twee jaar. In die periode konden fabrikanten hun voorraden opruimen of aanpassen aan de nieuwe voorschriften. Op voorstel van de Europese Commissie is de overgangstermijn voor de hiervoor genoemde administratieve bepalingen met een jaar verlengd.

Privesfeer

Machines die bestemd of geschikt zijn voor gebruik in de privesfeer en die al voor 1 januari 1995 voor het eerst in gebruik zijn genomen, hoeven bij verdere verhandeling na 1 januari 1995 niet te voldoen aan boven genoemde administratieve verplichtingen. Wel zullen dergelijke machines altijd moeten blijven voldoen aan de veiligheids- en gezondheidseisen van het Warenwetbesluit machines.

Machines die gemaakt zijn voordat de machinerichtlijn van kracht werd en die in gebruik zijn bij bedrijven, moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen die van kracht waren voor 1 januari 1993. Machines die daar niet aan voldoen mogen alleen nog gebruikt worden als ze voldoen aan de bijlagen van de Europese richtlijn Arbeidsmiddelen, die in Nederland opgenomen zijn in het Besluit arbeidsmiddelen van de Arbeidsomstandighedenwet.

Reageer op dit artikel