nieuws

Ontwikkelingen ongunstig voor volkshuisvesting Woningtekort Rotterdam zal nog blijven toenemen

bouwbreed

Het nieuwbouwprogramma Rotterdam zal in de periode 1995-1998 gemiddeld 5100 woningen per jaar moeten bedragen. Daarvan zal er 40% als sociale woningbouw moeten worden gerealiseerd en 60% in de marktsector. Daarvan zal een derde in de vrije sector moeten worden gebouwd.

Dat staat vermeld in het Concept Volkshuisvestingsplan 1995-1999, dat de gemeente voor advies heeft gestuurd aan alle deelgemeenten, die in deze planperiode door de vorming van de stadsprovincie Rotterdam tot zelfstandige gemeenten zullen worden getransformeerd.

Ook is de nota voor advies naar de Federatie van Rotterdamse Woningcorporaties gegaan, omdat de corporaties voor een belangrijk deel eerst verantwoordelijke zijn voor de realisering van het programma.

Dat zal nog moeilijk genoeg worden, zo lichtte wethouder Herman Meijer op een persconferentie toe.

De ontwikkelingen, zowel ten aanzien van de randvoorwaarden als ten aanzien van de opgaven, volgen elkaar namelijk in hoog tempo op. Zo trekt het rijk zich terug als volkshuisvester en wordt de kostendekkende volkshuisvesting zichtbaar door de bruteringsoperatie. Corporaties zullen naar verwachting relatief grote huurverhogingen vragen, die weer hun invloed zullen hebben op de vraag.

Naar regio

Verder wordt het budgethoudersschap voor de BWS-gelden overgedragen aan de regio. De stadsregio zal dus de grote lijnen gaan uitzetten en overeenkomsten moeten sluiten met o.a. de nieuwe gemeenten, die prestatieafspraken zulle maken met corporaties en andere opdrachtgevers.

Tenslotte moet worden bedacht dat de Rotterdamse bevolking in omvang blijft toenemen. Van 596.000 nu tot 712.000 in het jaar 2008. Tegelijkertijd neemt het aantal huishoudens met een minimum-inkomen eveneens toe en wel van 105.000 nu tot 118.000, dat al in het jaar 2000 zal zijn bereikt.

De totale woningvoorraad zal wel toenemen, maar de bereikbare voorraad neemt daarentegen af. Aan de bestaande 278.000 woningen worden tot de eeuwwisseling 16.000 woningen toegevoegd. Van de 224.000 huurwoningen zijn er nu 180.000 bereikbaar voor huishoudens met een minimum-inkomen.

Die bereikbaarheid zal gaan afnemen door sloop en samenvoeging en toenemen door nieuwbouw. Volgens het volkshuisvestingsplan zal de bereikbare voorraad , afhankelijk van de mate van huurverhoging, ke gaan krimpen tot 152.000 woningen.

Woningtekort

Het woningtekort in Rotterdam is tussen de jaren 1990 en 1994 toegenomen met 1500 woningen per jaar, een stijging van 1,8 naar 4%. De woningbehoefte neemt tot 2000 nog met 16.777 exemplaren toe. Om het woningtekort weer terug te brengen tot 2% zouden er jaarlijks 5800 woningen moeten worden gebouwd. Bij dit cijfer is al rekeningen gehouden met een lagere leegstand en een geplande sloop van 10.000 woningen. De 5800 woningen per jaar zullen echter niet worden gehaald omdat de geplande nieuwbouwproduktie voorziet in de bouw van gemiddeld 5200 woningen per jaar.

Uitval

Met de geplande uitbreiding wordt het bestaande woningtekort dus niet van 4% naar 2% teruggebracht, maar naar 3%. En als er rekening wordt gehouden met een produktie-uitval van 20%, iets wat in het Bouw en Investeringsprogramma van Rotterdam reeel wordt geacht, dan loopt het tekort aan woningen zelfs op naar 5 %.

Via het voorkomen van planuitval, het verminderen van sloop en door een beroep te doen op huisvestingsmogelijkheden in de regio hoopt men het niet zo ver te laten komen.

Behalve deze nieuwbouw zal ook voor specifieke groepen zoals ouderen moeten worden gebouwd. Jaarlijks dienen er ook gemiddeld 3000 vooroorlogse woningen te worden opgeknapt. In totaal zijn in Rotterdam nog ruim 65.000 woningen nog niet verbeterd, waarvan ongeveer de helft een slecht tot matige kwaliteit heeft.

Reageer op dit artikel