nieuws

Nieuwe cao geeft ruimte voor overleg Baggersector gaat werken aan nieuwe loonstructuur

bouwbreed

De baggersector kan zonder incidenten als stakingen doordraaien. Tijdens een evaluatie van het Convenant Baggerbedrijf hebben partijen bij de cao voor deze sector hun geschillen bijgelegd. Er zijn nieuwe collectieve arbeidsvoorwaarden overeengekomen voor negen maanden. Intussen zullen partijen werken aan de opzet van een nieuwe loonstructuur.

Gedurende de looptijd van de cao zal tweemaal een prijscompensatie worden uitbetaald, en wel per 1 juli en per 31 december 1995. Voor de 3000 werknemers in deze sector is bovendien een initiele loonsverhoging van 0,25 procent per 31 december a.s. overeengekomen.

De aanvulling op de ww-uitkering, die tot nu toe acht weken gold, is uitgebreid tot dertien weken. De aanvulling bedraagt 10 procent op het wettelijke percentage van 70. De opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte zal voortaan nog alleen het eerste half jaar plaatsvinden.

Voor werknemers van 55 jaar en ouder zijn vijf dagen extra vakantie overeengekomen. Overeengekomen is voorts dat 5 mei a.s. een doorbetaalde feestdag zal zijn.

Reintegratie

Afgesproken is een po voor reintegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten op te zetten. Bovendien zullen dertig langdurig werklozen weer voor een baan in de baggersector worden opgeleid. Er wordt een inloopschaal gemaakt voor nieuwe toetreders tot de baggersector.

De komende negen maanden zullen partijen gebruiken om te komen tot de opzet van een nieuwe loonstructuur. Vooral de opzet van de lijst van functies behoeft aanpassing. Die zullen zeker niet langer worden gerelateerd aan bijvoorbeeld omvang c.q. inhoud van schepen.

Maar niet alleen het aantal functies zal drastisch worden ingeperkt, ook het aantal loonschalen zal onderwerp van overleg worden.

Vut-regeling

Ook de vut-regeling voor werknemers in de baggersector zal nog onderwerp van bespreking worden. Daarvoor heeft men overigens wat meer tijd omdat al in oktober vorig jaar een vut-regeling werd overeengekomen, die vanaf 1 april dit jaar gaat gelden tot en met 31 maart 1997.

Die regeling, nog gestoeld op het oude omslagstelsel, moet als overgang dienen voor een nog te ontwerpen definitieve flexibele vut-regeling, die zal zijn gestoeld op een kapitaaldekkingssysteem.

Tot 31 maart 1997 blijft de vut-regeling, die voorziet in een uitkering van 85 procent van het basisloon bij uittreding in het eerste contractjaar en 80 procent wanneer later wordt uitgetreden, gelden. Daarvoor is een premie overeengekomen van 8,5 procent. Werkgevers betalen 5,55 procent daarvoor, werknemers nemen 2,95 procent voor hun rekening.

Kapitaalopbouw

De nieuwe vut-gerechtigden moeten, in tegenstelling tot de oude regeling, over hun uitkering wel vut-premie en pensioenpremie gaan betalen.

In de periode dat deze vut-regeling nog loopt ke spaarloon- en premiespaarregeling al worden benut voor kapitaalopbouw ten behoeve van een meer individueel gerichte vut-regeling in de nabije toekomst.

Reageer op dit artikel