nieuws

Ministerraad buigt zich op korte termijn over wet Nieuwe Arbo-besluit zeer ingrijpend voor de bouw

bouwbreed Premium

De bouw blijft niet langer uitgezonderd van wettelijke eisen voor de inrichting van de bouwplaatsen. Er komen zelfs nog aanvullende bepalingen bij. Het zandsteenverbod verdwijnt. Installatiebedrijven krijgen sterk vereenvoudigde regels voor elektrotechnische veiligheid. Loodwit in verf blijft verboden. De meldingsplicht voor gevaarlijke stoffen vervalt, evenals de verplichting tot arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor kraanmachinisten.

Dit blijkt uit het nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit, dat wel eens heel snel van kracht zou ke worden. Het wordt volgens staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op korte termijn behandeld in de Ministerraad. Mochten daarna de Tweede en Eerste Kamer afzien van een politiek debat over de ingrijpende reorganisatie van de arbo-regelgeving, dan wordt het ene, allesomvattende Arbobesluit gepubliceerd in het Staatsblad en is het daarmee van kracht.

Bouwprocesbesluit

Linschoten wil de bouw niet meer uitzonderen van het Besluit Arbeidsplaatsen, omdat “bepalingen van de bijlage bij de EG-richtlijn voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen nagenoeg gelijk zijn aan de bepalingen van de bijlage bij de EG-richtlijn arbeidsplaatsen”.

Er komen zelfs aanvullende bepalingen voor de inrichting van tijdelijke en mobiele bouwplaatsen. Die moeten afgebakend en gemarkeerd zijn. Ook moet er voldoende drinkwater dan wel andere alcoholvrije drank beschikbaar zijn.Voor bouwplaaatsen die niet op de begane grond zijn gesitueerd, worden eisen ten aanzien van stabiliteit en stevigheid van kracht.

Voorts krijgt de bouw te maken met eisen op gebied van elektrische installaties en leidingen. Zo moeten bovengrondse elektriciteitsleidingen zoveel mogelijk buiten de bouwplaats om geleid dan wel spanningsloos gemaakt worden. Kan dat niet dan moeten hekken en/of waarschuwingsborden worden geplaatst.

Zandsteen

Het huidige Zandsteenbesluit wil Linschoten afschaffen. Het betreft volgens hem een “erg absoluut geredigeerd verbod op het be- en verwerken of of voorhanden hebben van zandsteen”. Al erkent hij dat de gezondheidsrisico’s bij het werken met zandsteen relatief ernstig zijn. Het kan de longziekte silicose veroorzaken en is mogelijk (zwak) kankerverwekkend.

Toch pleit hij voor afschaffing van het verbod: “Het is niet effectief en past niet in de beoogde nieuwe systematiek van de regelgeving.” Het werken met zandsteen is met name noodzakelijk bij de restauratie van zandsteendelen in gebouwen met een cultuurhistorische waarde.

Bureaucratische last

“Door de zeer ingewikkelde ontheffingsprocedure wordt een zware bureaucratische last veroorzaakt”, aldus Linschoten: Volgens hem zijn er mogelijkheden voor arbeidsbescherming (goede werkprocedures en beschermingsmiddelen zijn mogelijk) en prevaleert het bouwbelang (onderhoud monumenten). Bovendien bestaat ook in andere Europese landen geen verbod. En ook geldt geen verbod voor andere arbeidsprocessen waarbij een gelijk of zelfs groter silicosegevaar bestaat, zoals stralen van beton en slijpen van voegen.

Hij wijst verder op het bestaan van een mac-waarde voor kwarts (zandsteen bevat deze stof) en de nieuwe bepaling dat werken met zandsteen uitsluitend mag gebeuren door gecertificeerde bedrijven.

Gevaarlijke stoffen

Het Veiligheidsbesluit Loodwit wordt eveneens opgeheven. Alleen het verbod op toepassing van loodwit in verfprodukten blijft gehandhaafd.

De meldingsplicht voor werken met gevaarlijke stoffen wordt daarentegen geschrapt. Linschoten noemt die “niet effectief”. Er is veel meer te bereiken met een goede (gerichte) voorlichting. Als voorbeeld noemt hij de recente voorlichtingscampagne over de gevaarsaspecten van het werken met keramische vezels.

Linschoten noemt het huidige ‘Elektrotechnische Veiligheidsbesluit 1938’ volstrekt verouderd. Hij meent dat nu volstaan kan worden met enige algemene bepalingen (basisnormen) over elektriciteit: “Er zijn immers weinig onderwerpen te bedenken die zo uitvoering zijn voorzien van normalisatienormen.” De (eerste) aanleg van elektrische installaties in gebouwen is bovendien al geregeld in het Bouwbesluit: “Werkgevers die de relevante NEN-normen (1010, 1041, 3134, 3410 en 5237) in acht nemen, mogen er in principe van uitgaan dat zij daarmee voldoen aan de bepalingen van het Arbobesluit.”

Kraanmachinisten

Tenslotte komt de bepaling inzake het arbeidsgezondheidskundig onderzoek bij kraanmachinisten in de bouw te vervallen.Linschoten: “die spoort niet met het SZW-beleid inzake aanstellingskeuringen”. Bovendien worden kraanmachinisten op basis van de cao veelal toch al medisch gekeurd. En ook is elke werknemer in Nederland in de gelegenheid periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan.

Reageer op dit artikel