nieuws

Milieuschade bouw nu in geld uit te drukken

bouwbreed

De Inspectie Milieuhygiene voor de Rijkshuisvesting heeft in haar Paasbrief 1995 een model gepresenteerd, aan de hand waarvan de schade van gebouwen voor het milieu in geld kan worden uitgedrukt.

Het is de eerste keer dat is getracht de milieubelasting van bouwwerken concreet te kwantificeren. Inspecteur Milieuhygiene voor de Rijkshuisvesting, ir. M. Dewever, presenteert het model in de inmiddels alweer vierde editie van de Paasbrief, een sinds 1991 jaarlijks terugkerend schrijven over duurzame (rijks)huisvesting.

Volgens Dewever wordt bij de bepaling van de prijs van grondstoffen en bouwwerken nog niet of nauwelijks gekeken naar de gevolgen van toepassing van die grondstoffen of van het bouwen voor het milieu. “Recent is bijvoorbeeld gewezen op de dreigende uitputting van natuurlijke grondstoffen, maar dit is op geen enkele wijze vertaald in de prijs van bouwmaterialen.”

Tot nog toe was er ook geen methode voorhanden waarmee de milieuschade van bouwactiviteiten kon worden bepaald. Dat is echter met het model van Dewever verleden tijd. Hierin wordt de milieuprijs van een bouwwerk berekend aan de hand van de milieulasten van bouwmaterialen, de reservering voor de sloopkosten, de milieulasten van de locatiekeuze, en het water- en energiegebruik.

Voor de berekening van de milieulasten van bouwmaterialen wordt de marktprijs afgezet tegen de mate waarin het milieu wordt belast. Deze te grootheid wordt uitgedrukt in punten.

Als referentiekader voor de marktprijs per punt is de marktprijs genomen van een aantal produkten, waarin de schade voor het milieu al is verrekend: vuren (klasse C), hardboard, fins berken, gipsblokken, anhydriet, poriso, metselsteen, steenwol en glaswol. Een en ander heeft geresulteerd in een prijs per punt van f. 110.

Met deze puntprijs kan vervolgens de milieubelasting van de bouwstoffen worden uitgedrukt. In het algemeen kan worden gesteld dat de milieulasten van bouwmaterialen vijf keer zo hoog zijn als de marktprijs ervan.

Samen met de andere parameters leveren de milieulasten van bouwmaterialen een totaalbeeld op van de milieuschade van een bouwwerk. Deze ke worden afgezet tegen de stichtingskosten, maar ook is het mogelijk om aan de hand van die gegevens bijvoorbeeld een ontwerp milieuvriendelijker te maken. “Het is wel duidelijk”, aldus Dewever in zijn brief, “dat het de moeite loont hiernaar te kijken.”

Reageer op dit artikel