nieuws

Grontmij gaat markten agressiever bewerken

bouwbreed Premium

Ondanks het ‘heroverwegen’ (en dus uitstellen) door een nieuw aangetreden kabinet van een aantal grote werken en het eindigen van de groei in de milieumarkt, heeft de Grontmij Groep vorig jaar toch kans gezien met alle concernonderdelen bij te dragen aan de tien procent hogere bedrijfsopbrengst en een vijf procent groter netto resultaat. Met een versterkt commercieel management en ‘export’ van milieukennis en milieutechniek hoopt men dit resultaat dit jaar te evenaren.

Aldus president directeur ir. J. Reneman in een toelichting op het jaarverslag. Door het opstarten van de voorbereidingswerkzaamheden voor de Betuwelijn door het kabinet, ontstond voor Grontmij een tijdelijke overcapaciteit. Hij wenste niet vooruit te lopen op de ophanden zijnde beslissing, maar beperkte zich tot het koppelen van de rol van de Grontmij aan die van de Nederlandse Spoorwegen bij een vervolg van de Betuweroute. Met de NS heeft men een raamcontract gesloten. De heroverwegingen hebben vorig jaar geleid tot vertraging in de stroom van aanbestedingen, waardoor de concurrentie werd vergroot en de marges werden verkleind. Reneman constateerde bovendien dat in Nederland stringent wordt vastgehouden aan Europese aanbestedingsvormen. Deze zijn door hun gecompliceerdheid kostenverhogend. Bovendien gelooft hij niet in het effect van de BAM, namelijk dat werken worden gegund aan buitenlandse ondernemingen. Hij zei geen ander land te kennen dat zo streng de Europese regels toepast: “In Duitsland denkt men er eenvoudig niet aan.”

Overigens voorziet hij dat, in het marktsegment waarin de afdeling Advies en Techniek van Grontmij actief is, de werkzaamheden weer ke toenemen. Op het gebied van ruimtelijke ordening worden niet slechts advies taken, maar hele ontwikkelingsplannen aangenomen en gerealiseerd. Samen met gemeente en stedebouwkundige- en projectontwikkelingsmaatschappij werkt men zo bijvoorbeeld aan de locatie Nieuwland te Amersfoort, waar voor de eeuwwisseling 4.000 woningen moeten komen en een 70 hectare groot bedrijventerrein. Ook een grote bouwlocatie in de Ouderkerk aan de Amstel wordt zo aangepakt.

Milieu

Wat het milieu betreft constateerde Reneman in ons land een einde van de groei. Hij denkt dat dit structureel is, zodat is besloten milieukennis- en techniek veel meer te gaan exporteren. Daarin slaagt men al goed. Er wordt inmiddels gewerkt aan een afvalwaterzuiveringsinstallatie in Zuid Afrika, een drinkwaterpo in China, afvalstorten in Honkong en een afvalbeheersplan voor de regio Moskou voor 15 miljoen inwoner. De Grontmij wil met een ‘versterkt commercieel management’ de terugval in de groeimarkt milieu en de gestegen kostenstijgingen te lijf gaan. Dat nieuwe management omvat niet langer het verkopen van kennis op een moment dat een opdrachtgever daar naar vraagt, maar is een agressievere benadering van de markt door het aanbieden van oplossingen voor problemen, die nog niet aan de Grontmij zijn voorgelegd. “We willen voor opdrachtgevers een totaal probleemveld in beeld brengen en integrale oplossingen aandragen, compleet met resultaatverplichtingen.” Reneman hoopt dat daarbij overheden meer geneigd zullen zijn het marktmechanisme te laten werken en samenwerkingsvormen met de private sektor zullen aangaan. Hij brak opnieuw een lans voor versnelling van procedures; niet door ze allemaal af te schaffen, maar door ze meer parallel te laten lopen. Hij zei het jammer te vinden dat er eerst een overstromingsdreiging moet zijn alvorens er besloten wordt tot het verkorten van procedures via een noodwet. Overigens ziet hij, in de versnelde aanpak van de dijkverzwaringen, voor Grontmij goede mogelijkheden.

Resultaat

De Grontmij zag de bedrijfsopbrengsten van ruim f. 496 miljoen in 1993 in het verslagjaar toenemen tot bijna f. 545 miljoen. Het bedrijfsresultaat voor belastingen lag met f. 25.321.000 ongeveer op gelijk niveau met dat in 1993. Het resultaat na belastingen kwam uit op een bedrag van f. 16.765.000.

De Raad van Commissarissen heeft voorgesteld van dit resultaat na belastingen een bedrag van f. 10193.000 te reserveren. Het resterende bedrag zal als dividend worden uitgekeerd ad f. 2.00 per aandeel van f. 2,50 nominaal, vergelijkbaar met f. 1.90 per aandeel in 1993.

Bovendien zal ten laste van het agio een dividend worden uitgekeerd van 2% in aandelen.

De directie verwacht voor 1995 een ongeveer gelijkblijvend netto resultaat. Als minder gunstig wordt aangemerkt de afvlakking van de groei in de milieumarkt en de kostenverhogende Europese aanbestedingsvormen bij grotere overheidsopdrachten.

Positief wordt de voorziene groei van de industriele investeringen en de versnelde uitvoering van het dijkverzwaringsprogramma aangemerkt.

Reageer op dit artikel