nieuws

Dijkversterking kost f. 3 miljoen per kilometer

bouwbreed

Met het verbeteren van drie kilometer dijk per week moet het mogelijk zijn om in het jaar 2000 alle dijken op hoogte gebracht te hebben. Deze versnelde aanpak kost volgens Heidemij Adviesgroep wel 20 procent meer dan wanneer de dijken in een vroeger stadium zouden zijn aangepakt. In de praktijk zal de dijkverzwaring een slordige f. 3 miljoen per kilometer gaan kosten.

Volgens de dijkgraaf van het polderdistrict Betuwe, J.G. van Leeuwen, betekent de aanpak voor de inwoners van de polders tevens op termijn een aanzienlijke kostenpost. Betalen zij gemiddeld nu zo’n f. 200 tot f. 400 per jaar aan heffingen, de dijkgraaf verwacht dat dit aan het einde van deze eeuw rond de f. 800 per jaar zal liggen. Van Leeuwen wijt deze stijging voor een belangrijk deel ook aan de hogere kosten van onderhoud waarmee de waterschappen worden geconfronteerd. Hij zei dit gisteren in het Gelderse Ochten waar minister van Verkeer en Waterstaat, Annemarie Jorritsma, het startsein voor het Deltaplan Grote Rivieren gaf. Zij deed dit door onder grote belangstelling van de plaatselijke bevolking een stuk of wat zakken zand in het dijklichaam te storten. Uiterlijk in 1996 moet 150 kilometer onbetrouwbare dijk zijn verzwaard. Een operatie die volgens Jorritsma ook het vertrouwen van de bewoners in de dijken moet terugbrengen.

Imago

Dijkgraaf Van Leeuwen hekelde tijdens de bijeenkomst het in zijn ogen volstrekt onterechte imago, waarmee de waterschappen zich al jaren geconfronteerd zien. Daarmee doelt de dijkgraaf op het imago van een organisatie die ten koste van alles de dijken wilde ophogen. “Weliswaar zijn er fouten gemaakt, maar bij de waterschappen was de wil aanwezig om niet alleen te komen tot veilige dijken, maar ook tot een zodanig plan dat mocht rekenen op steun vanuit de bevolking”, aldus Van Leeuwen, die het verder noodzakelijk noemt dat de bevolking zich kan herkennen in een waterschap. “Vooral omdat we een grotere financiele bijdrage moeten gaan vragen aan haar inwoners. En daarvoor is draagvlak nodig.”

Overigens haastte minister Jorritsma te verklaren dat de kostenstijging voor de polderinwoners niet het gevolg is van het Deltaplan. “Het onderhoud waar de heer Van Leeuwen op doelt is gedecentraliseerd beleid. De provincie is het orgaan dat beslist hoeveel geld er naar de rivierdijken gaat, op basis van de Wet op de Waterkering.”

Met het Deltaplan Grote Rivieren is ruim f. 450 miljoen gemoeid. Hiervoor worden de komende maanden 150 kilometer kritieke dijkvakken aangepakt. Volgens Th. Kamermans van de Heidemij Adviesgroep zijn er voortekenen dat aannemers een financiele inhaalslag willen maken, nu de dijken met vrijwel ieders instemming snel worden verzwaard.

J. van Rijnsbergen, hoofd afdeling dijkverbetering van het polderdistrict Tieler- en Culemborgerwaarden, onderschrijft de visie van Kamermans. In zijn polderdistrict liggen tot donderdag vier dijkverzwaringsplannen ter inzage. Het zijn de eerste plannen die versneld zijn klaargemaakt na de dreigende watersnood begin dit jaar. In het verleden kwamen er volgens Rijnsbergen van allerlei milieu-organisaties tientallen bezwaren tegen de verbetering van deze dijkvakken binnen. Tot gisterenmorgen hadden slechts twee particulieren bezwaar aangetekend.

Belangstelling

Op 8 mei vindt de aanbesteding van het werk plaats. “De belangstelling onder aannemers is enorm. De inschrijving voor de aanbesteding is openbaar. Dat drijft de kosten nog eens extra op, want de aannemers gaan natuurlijk kijken wat anderen berekenen voor het werk.

We zullen de kosten wel iets ke drukken, omdat wij klei en zand uit het natuurontwikkelingspo Fort Sint Andries ter beschikking stellen”, denkt Van Rijnsbergen. De polderdistricten hebben van minister Jorritsma overigens de toezegging gekregen dat zij de extra rentelasten door het versneld inzetten van hun kapitaal vergoed zullen krijgen.

Voor de aan te pakken werken zie pagina 2

Reageer op dit artikel