nieuws

CDA en VVD willen voorselectie, D66 steunt minister Kamer verdeeld over Bouwstoffenbesluit

bouwbreed Premium

De Kamer is verdeeld over de wenselijkheid van een ‘voorportaal’ bij het Bouwstoffenbesluit. Het (bouw)bedrijfsleven had gepleit voor een dergelijke systeem van voorselectie, om te voorkomen dat alle bouwstoffen moeten worden getoetst aan de normen van het Bouwstoffenbesluit. In veel gevallen is toetsing namelijk overbodig, zo vindt men. CDA en VVD delen die visie, D66 en PvdA steunen minister De Boer in haar afwijzing van de voorselectie.

Het Bouwstoffenbesluit (BSB) staat weer in de belangstelling van de politiek. In de eerste plaats omdat het ministerie van VROM binnen afzienbare tijd de Algemene Maatregel van Bestuur wil publiceren in het Staatsblad. Ten tweede omdat er de nodige ophef is ontstaan over een nog geheim en uiterst kritisch advies van de Raad van State, waarover Cobouw eerder publiceerde.

De Raad trekt in dat advies de noodzaak van het besluit in twijfel, en adviseert van invoering ervan af te zien, als geen betere argumenten voor het BSB ke worden gevonden dan VROM tot nog toe aanvoert. Het nieuws was voor VVD-Kamerlid Te Veldhuis reden om “het sein op rood” te zetten voor het Bouwstoffenbesluit, totdat meer bekend was over het advies van de Raad van State en de reactie daarop van VROM. Afgelopen dinsdag vond over het Bouwstoffenbesluit en de kritiek daarop een gesprek plaats tussen de pogroep Bouwstoffenbesluit VNO/NCW en de Vaste Kamercommissie voor VROM.

Problemen

Centraal in dat gesprek stonden de problemen die het bedrijfsleven nog steeds heeft met het BSB en de oplossing die men in een medio maart aan de Kamer en minister De Boer verstuurde brief daarvoor heeft aangedragen.

De pogroep stelt in de brief voor het bouwstoffenbesluit wel op korte termijn te publiceren, maar in de periode tot de inwerkingtreding ervan op 1 januari 1998, te werken aan een systeem van voorselectie, het zogenoemde voorportaal van het Bouwstoffenbesluit.

In de visie van de pogroep wordt aan de hand van een relatief eenvoudige procedure/methodiek voor het grootste deel van de thans gebruikte primaire en secundaire bouwstoffen bepaald of de toepassing ervan milieuhygienisch verantwoord is. Is dat het geval dan hoeft niet het hele toetsingskader van het BSB doorlopen te worden. Op deze wijze kan de handhaafbaarheid, de bruikbaarheid en het gebruiksgemak van het BSB sterk worden verbeterd, zo meent de pogroep.

Geen genade

Het voorstel heeft in de ogen van minister De Boer geen genade gevonden, zo blijkt uit een vorige week verzonden brief aan de projectgroep. Zij meent dat het BSB in zijn huidige vorm al optimaal hanteerbaar en handhaafbaar is, en opteert voor ongewijzigde publikatie en inwerkingtreding.

Voorselectie zal volgens De Boer alleen een verslechtering van het BSB tot gevolg hebben: het zou leiden tot “een normstelling die zijn basis niet meer vindt in de milieubescherming; het zou voorts leiden tot een niet te rechtvaardigen onderscheid in normstelling voor bestaande en nieuwe bouwstoffen en toepassingen en het zou afbreuk doen aan het streven om te komen tot kwaliteitsverbetering.” Daar komt bij dat een vereenvoudiging van de normstelling op bezwaren van de Europese Unie zal leiden, aldus De Boer.

In het overleg wees de pogroep de commissie erop dat uit de brief van De Boer blijkt dat zij het voorstel voor een voorportaal niet volledig heeft doorgrond. Dat is ook logisch, zo meende de groep, gezien de zeer summiere aandacht die het voorstel heeft gekregen op het ministerie van VROM. Er heeft slechts een bespreking met VROM plaatsgehad, en direct aan het begin van dat gesprek werd het voorstel al van tafel geveegd.

Volgens de pogroep wordt daarmee het voorstel tekort gedaan, een mening die wordt gedeeld door VVD en CDA. Het VVD-Kamerlid Te Veldhuis stelt dat het voorstel “op zijn minst de serieuze aandacht van VROM verdient”.

Hij vraagt zich in het algemeen af, waarom VROM “zo star op zijn standpunten blijft staan”, als het gaat om een aanpassing van het BSB. “Wat mij opviel was, dat de pogroep op zichzelf geen bezwaren heeft tegen het Bouwstoffenbesluit, maar alleen het toetsingskader buitengewoon beroerd vindt. Als er een positieve intentie bestaat, waarom wordt die dan niet gestimuleerd? Waarom strijkt VROM de bouw liever tegen de haren in, dan dat men het kennelijk aanwezige draagvlak in die sector voor het BSB juist optimaal probeert te benutten?”

CDA-woordvoerder Esselink stelt eveneens sympathiek te staan tegenover het voorstel van de pogroep. “Ik moet er mijn gedachten nog eens over laten gaan, maar je bent natuurlijk gek bezig, als je het bouwbedrijfsleven opzadelt met een zeer ingewikkeld systeem, terwijl je ook op simpele wijze de toepassing van secundaire bouwstoffen kan bevorderen en tegelijkertijd de bodem en het oppervlaktewater optimaal kan beschermen. Ik denk dat we de minister moeten adviseren nu zo snel mogelijk over te gaan tot publikatie van het BSB in het Staatsblad, met daaraan gekoppeld de opdracht een voorportaalconstructie op te tuigen.”

Steun

Steun voor haar afwijzing krijgt de minister van D66-woordvoerster Augusteijn. Zij ziet in elk geval op dit moment nog geen aanleiding om kritisch te staan tegenover het Bouwstoffenbesluit, en steunt dan ook De Boer.

“Ik heb nog geen aanknopingspunten ke vinden voor de stelling dat er met het huidige BSB niet adequaat kan worden gewerkt. Mijn fractie deelt dan ook vooralsnog de mening van de minister, dat men uit de voeten kan met het besluit.” Augusteijn is het niet eens met de stelling van Te Veldhuis dat het ministerie van VROM zich te star opstelt. “In haar brief laat De Boer nadrukkelijk de mogelijkheid open voor overleg en eventuele aanpassingen van het besluit.”

Ook het Kamerlid Dijksma van de PvdA ziet weinig reden om nu al af te wijken van de visie van De Boer. “We zijn niet ongevoelig voor argumenten, de deur is ook nooit dicht, maar vooralsnog zien we geen aanleiding voor een verandering van het BSB. Ik zie de voordelen wel van een voorportaal-constructie, maar vraag me wel af of de risico’s voor het milieu niet te groot zijn. Het verleden heeft ons wel geleerd heel voorzichtig te zijn met het gangbaar verklaren van bouwstoffen. Denk alleen al aan de problemen die er nu zijn met asbest.”

Overleg

Gisteren heeft de Vaste Kamercommissie van VROM in ieder geval besloten de minister van VROM te verzoeken het advies van de Raad van State en de reactie van het ministerie daarop openbaar te maken. Vervolgens zal er nog een algemeen overleg worden gevoerd, voordat het Bouwstoffenbesluit in werking treedt.

‘BSB verdient de serieuze aandacht van VROM’

Reageer op dit artikel