nieuws

Bronzen bever 1995 voor ruimtelijke ordening

bouwbreed

‘De bronzen bever’, de rijksprijs voor bouwen en wonen, zal dit jaar worden toegekend aan een po op het terrein van de ruimtelijke ordening. Een jury, onder voorzitterschap van de nieuw benoemde rijksbouwmeester, prof.ir. W. Patijn, wordt belast met de keuze van het winnende po. Eind 1995 zal het winnende po worden bekendgemaakt.

De prijs bestaat uit een kunstvoorwerp (‘De bronzen bever’) en een bedrag van f. 50.000. Op aanwijzing van de winnaar wordt het geldbedrag besteed aan activiteiten die de realisatie van ruimtelijke ordeningspoen met een hoge ruimtelijke kwaliteit stimuleren.

De rijksprijs is in 1990 ingesteld en gaat bij toerbeurt naar poen op het terrein van de utiliteitsbouw, de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening.

Structurerende rol

De prijs is bestemd voor de opdrachtgever(s) voor de inrichting van de ruimte in Nederland, waarbij een geinspireerd opdrachtgeverschap en een goed samenspel van betrokkenen heeft geleid tot een hoge ruimtelijke kwaliteit. Dit jaar zal de jury bij de beoordeling van de ingezonden projecten vooral rekening houden met de wijze waarop water een structurerende rol speelt in de ruimtelijke ordeningsplannen.

Structurerend kan dan zowel slaan op stedebouwkundige en landschappelijke vormgeving en inpassing als op milieukundige processen of waterhuishoudkundige systemen.

In aanmerking komen poen, die in de afgelopen drie jaar zijn voltooid of waarvan de uitvoering zo ver is gevorderd dat de kwaliteit van het uiteindelijke resultaat verantwoord valt te beoordelen.

Projecten die voor de Bronzen Bever 1995 in aanmerking willen komen moeten voor 1 juli 1995 aangemeld zijn bij het secretariaat Bronzen Bever, Postbus 82345, 2508 EH Den Haag, tel: 070-3648703. Hier kan ook een informatiepakket worden aangevraagd.

Reageer op dit artikel