nieuws

Bonden en werkgevers wijzen bezwaren tegen akkoord van de hand D66 wekt irritatie met kritiek op bouw-cao

bouwbreed Premium

“Onjuist”, “Volstrekt onterecht”, en “overtrokken en overdreven”. Zo reageren het AVBB en de bouwbonden FNV en CNV op de kritiek van Tweede Kamerlid Bert Bakker van D66 op het principe-akkoord voor een nieuwe bouw-cao. Bakker vraagt zich, tot grote irritatie van de sociale partners in de bouw, af of minister Melkert voor het akkoord wel een algemeen verbindend verklaring moet afgeven.

“Ik ga nog niet zover door nu al te stellen dat de cao niet algemeen verbinden mag worden verklaard”, zo stelt Bakker desgevraagd. “Wel vind ik dat minister Melkert de gesloten overeenkomst goed moet toetsen.”

De kritiek van D66, ook verwoord in Kamervragen aan Melkert, treft twee onderdelen van de cao: de detachering van buitenlandse werknemers in Nederland, en de inloopschaal.

De bouw-cao stelt over de detachering dat voor buitenlandse werknemers een maand na aanvang van het werk de Nederlandse arbeidsvoorwaarden gelden. Bakker ziet hierin een poging tot afscherming van de bouwmarkt. “Waar de tendens is dat de Europese markt open wordt gesteld, wordt de toegang tot Nederland feitelijk beperkt. Dat is in strijd zoniet met de letter dan toch in ieder geval met de geest van de Europese wet- en regelgeving.”

En over de inloopschaal zegt de D66’er dat deze niet beantwoordt aan de wens van de politiek om op cao-niveau te komen tot loonschalen die beneden het minimumloon liggen. Zoals bekend wil men door het scheppen van dit soort ‘goedkope’ banen, de werkgelegenheid bevorderen. Bakker: “In de bouw-cao is een inloopschaal overeengekomen, die behoorlijk ver boven het minimumloon ligt, slechts tijdelijk van aard is, en bovendien voor een hele beperkte groep geldt. Op dit punt is het akkoord heel mager, en heel minimalistisch, en zeker niet in lijn met de afspraken die de Kamer en minister Melkert hierover hebben gemaakt bij de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.”

‘Lulverhaal’

Waar D66 in de Tweede Kamer op steun kan rekenen van de VVD, blijkt de irritatie in de bouw over het optreden van Bakker groot te zijn.

“Zijn kritiek is volstrekt onterecht”, aldus Bram Visser, vice-voorzitter van de bouwbond FNV. “De inloopschaal is gebaseerd op de afspraken die hierover in het centraal overleg tussen sociale partners en de overheid zijn gemaakt. Wat dat betreft zijn we dus volledig tegemoet gekomen aan de opvattingen van minister Melkert. Bovendien is in de bouw-cao een aantal werkervaringspoen overeengekomen, waarmee in totaal 1000 langdurig werklozen, minderheden, herintredende vrouwen, en gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan een baan ke worden geholpen. Men kan ons dus niet verwijten dat we op dit punt te weinig doen. Waarbij ik overigens opmerk dat het een democraat niet past zich te bemoeien met de uitkomst van overleg tussen sociale partners. Tenzij Bakker natuurlijk de klok 45 jaar wil terugdraaien, en terug wil naar de tijd van het college van rijksbemiddelaars.”

Over de detachering heeft Bakker volgens Visser “werkelijk een lulverhaal” afgestoken. “Als je de redenering van Bakker doortrekt, dan zou de hele cao verboden moeten worden, omdat dit tot kartelvorming leidt. Wat hij kennelijk niet weet is dat juist het ontbreken van Europese regelgeving op dit punt, ons heeft genoodzaakt iets over de detachering in het cao-akkoord op te nemen. De Europese Commissie is al jaren bezig met een richtlijn, maar die is er nog steeds niet. Dat noodzaakt ons om gelijksoortige afspraken te maken, als in de ons omringende landen al zijn gemaakt.”

Visser zegt niet te vrezen voor de algemeen verbindend verklaring (avv). “Ik ga ervan uit dat men op het ministerie van Melkert meer verstand van dit soort zaken heeft dan Bakker.”

‘Geen goede zet’

Hoewel in minder felle bewoordingen, onderschrijven het Algemeen Verbond Bouwbedrijf en de Hout- en Bouwbond CNV de kritiek van Visser.

Mr. P.W.G.M. van Rooij, directeur van het AVBB, noemt de kritiek “onjuist”, temeer daar de Kamer en Melkert in het algemeen hadden besloten om de algemeen verbindend verklaring van cao’s in 1995 nog niet ter discussie te stellen. “Dan vind ik het geen goede zet, om dat nu opeens wel te doen.”

Wat de detachering betreft, meent hij dat “Bakker zich toch wat meer op de hoogte moet stellen”. Van Rooij: “In Europees verband gaat de discussie met betrekking tot de richtlijn juist over de vraag of het zogeheten werklandbeginsel direct bij aanvang van het werk of pas na een maand moet gaan gelden. Wij sluiten juist bij dat laatste standpunt aan.”

Verder merkt Van Rooij op dat de bouw “een forse aanzet heeft gegeven tot goede inloopschalen. Nu ke we wel gaan zitten hakketakken over de exacte invulling daarvan, maar dat heeft weinig zin. Dan had de overheid het maar moeten voorschrijven.”

De AVBB-directeur gaat ervan uit dat de avv zal worden afgegeven. “Gebeurt dat namelijk niet, dan komt er een premie op het niet-georganiseerd zijn. En dan zijn we nog veel verder van huis.”

‘Vreemde zaak’

Een woordvoerder van de bouwbond CNV tenslotte noemt de bezwaren van Bakker tegen het cao-akkoord “overtrokken en overdreven”. “Het is een hele vreemde zaak. In plaats van dat de Tweede Kamer blij is dat we een ellenlange staking hebben afgerond met een mooi principe-akkoord, heeft men problemen met twee ondergeschikte punten.”

Inhoudelijk klopt de kritiek ook niet, stelt hij. “We leggen namelijk niemand in strobreed in de weg om de Nederlandse markt op te gaan. We zeggen alleen dat de cao na een maand moet worden toegepast. Die kritiek begrijp ik dus niet helemaal.”

En ook de kritiek op de inloopschaal is “een wat vreemd verhaal”, aldus de woordvoerder. “De politiek heeft voortdurend kritiek gehad op de te hoge lonen. Nu doen we er wat aan, en nu is het nog te hoog.” Nog lager gaan zitten heeft volgens de CNV-woordvoerder ook weinig zin. “Het is zo al lastig genoeg om voldoende jongeren te vinden die in de bouw willen werken.”

Voor een onthouding van een algemeen verbindend verklaring aan de cao is ook de bouwbond CNV niet bang: “Als Melkert het akkoord rustig bestudeert, dan zal hij niet anders ke dan tot de conclusie komen dat dit akkoord gewoon algemeen verbinden verklaard moet worden.”

Reageer op dit artikel