nieuws

Belgische bouw tegen voorstel btw-verhoging

bouwbreed

De loon- en produktiekosten in Belgie liggen ondanks een loonstop van twee jaar nog steeds boven die van de naaste concurrenten in Duitsland, Frankrijk en Nederland. In verband daarmee is een levendige discussie op gang gekomen over de vraag hoe deze kosten verlaagd ke worden.

Uit de universitaire wereld lanceerde de Leuvense prof. Roger Blanpain (arbeidsrecht) een spectaculair plan om deze arbeidskosten terug te dringen en zo meteen de hoge werkloosheid (ruim 13 procent van de beroepsbevolking) aan te pakken.

Het idee van Blanpain komt er in grote lijnen op neer om de sociale bijdragen op het loon, die de werkgevers aan de staat betalen, af te schaffen en ter compensatie de btw te verdubbelen. Op die manier kan de overheid het dure systeem van de sociale zekerheid blijven bekostigen en dalen de arbeidskosten van de Belgische bedrijven, die aanzienlijk hoger zijn dan in de meeste andere Europese landen, op jaarbasis met ruim – 33 miljard, zo heeft Blanpain berekend.

Voor de bouw, waar de btw voor de nieuwbouw al 20,5 procent bedraagt, is het idee dat aan het brein van de hooggeleerde is ontsproten niet aantrekkelijk. Deze sector pleit juist voor een btw-verlaging tot 6,5 procent. De grootste Vlaamse oppositiepartij (Vlaamse Liberalen en Democraten-VLD) heeft zich achter deze eis van de bouw gesteld.

Blanpain noemt de drastische btw-verhoging, die de kern van zijn voorstel vormt, een sociale zekerheidsbelasting (SZB). Het meest doeltreffend zou volgens hem zijn als ook de andere landen van de Europese Unie voor zijn idee gewonnen zouden ke worden. Maar de Leuvense hoogleraar zegt in te zien dat dit niet vlug zal gebeuren.

Hij somt ook een aantal voordelen op die zijn oplossing biedt: doordat de loonkosten dalen, worden de Belgische produkten goedkoper en stijgt de export. De import zal worden afgeremd omdat voor uit het buitenland ingevoerde produkten dezelfde hoge btw zal gelden als voor de Belgische produkten. Een en ander versterkt ook de positie van de Belgische munt.

Zwartwerk

Ook het zwartwerk zal volgens Blanpain zo goed als verdwijnen want de hoge werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid waren nu juist de oorzaak van het op grote schaal aantrekken van zwartwerkers. Voorts zullen Belgische en buitenlandse bedrijven minder geneigd zijn om het land wegens de hoge arbeidskosten te verlaten om zich elders in Europa of de wereld te vestigen hetgeen tevens de werkgelegenheid ten goede komt. Al met al denkt Blanpain toch dat zijn plan goed is voor minimaal 60.000 nieuwe directe arbeidsplaatsen.

De Leuvense hoogleraar zegt wel in te zien dat er getornd zal moeten worden aan het systeem van de automatische prijscompensatie in Belgie. Anders zou de spectaculaire btw-verhoging van gemiddeld 12,7 naar 25 procent tot een ware loonexplosie aanleiding geven en de hele SZB een totaal averechts effect hebben.

Weerstand vakbonden

Sommige economen in Belgie, zoals ex-premier prof. Mark Eyskens, zien wel wat in het plan van Blanpain, zij het geamendeerd. Maar de vakbonden hebben het geestesprodukt van de Leuvense professor meteen furieus naar de prullenmand verwezen.

Algemeen secretaris Mia De Vits van de socialistische vakbond ABVV sprak van een “ongelooflijk simplistische oplossing”. De vakbonden zeggen dat de gezinnen het grote slachtoffer zouden worden van de belangrijke btw-verhoging waardoor hun koopkracht flink wordt aangetast. Blanpain is het daarmee niet eens. Als de loonkosten dalen, zullen ook de prijzen van de Belgische produkten omlaag gaan.

Reageer op dit artikel