nieuws

Wel sterke daling ziekmeldingen geconstateerd Omvang van ziekteverzuim in bouw onbekend

bouwbreed

De Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid heeft vorig jaar een ongelofelijke daling van ziekmeldingen” ke constateren. Ten opzichte van 1993 bedroeg dat aantal nog maar 60 %. Tegelijkertijd is men niet in staat aan te geven of het ziekteverzuim in de bouw daadwerkelijk is afgenomen. Dit blijkt een niet bedoeld en niet voorzien effect te zijn van de invoering van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim per 1 januari vorig jaar.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim per 1 januari vorig jaar zijn werkgevers verplicht de eerste weken van het ziekteverzuim van een werknemer zelf te betalen. Dit eigen risico geldt voor twee weken voor bedrijven met gemiddeld vijftien tot twintig werknemers en voor zes weken als het grotere ondernemingen zijn.

Mogelijk is een groot aantal werkgevers er van uitgegaan dat gedurende die eerste twee of zes weken een ziekmelding aan de bedrijfsvereniging dan ook achterwege zou ke blijven. Maar dat is een misverstand. Want om te ke bepalen wanneer dat eigen risico door de bedrijfsvereniging wordt overgenomen, met andere woorden wanneer de bedrijfsvereniging met de betaling van de uitkering Ziektewet moet beginnen, moet duidelijk zijn wanneer de ziekte zijn intrede heeft gedaan.

In de eerste helft van 1994 had de bedrijfsvereniging voor de bouwnijverheid nog wel een goed inzicht in het ziekteverzuim. Ook al voorzag de nieuwe Wet Terugdringing Ziekteverzuim in de mogelijkheid de controle op het verzuim als ondernemer zelf uit te voeren of dit aan derden, b.v. een arbodienst, als opdracht te verstrekken, controleerde de BV Bouw nog zelf. Ter dekking van de kosten werd daarvoor een deel van de Ziektewetpremie gebruikt.

In de tweede helft van vorig jaar werd die controle door de BV Bouw facultatief gesteld. Er werd ingaande 1 juli jl. een drietal pakketten ‘controle en begeleiding zieke werknemers’ aangeboden, verschillend in frequentie en dus in kosten. Tenslotte werd per 1 januari jl. bij de SFB ArboDuo actief, die in samenwerking met Arbo-Unie desgewenst de controle en begeleiding van zieke bouwvakarbeiders tegen betaling van ondernemers overneemt.

Een en ander heeft er wel in geresulteerd dat de bedrijfsvereniging nog de controle heeft over 110.000 a 120.000 bouwvakarbeiders, ongeveer de helft van het totale werknemersbestand in de bedrijfstak.

Meer maatregelen

Het College van Toezicht Sociale Verzekeringen, die een globaal onderzoek heeft laten instellen naar de effecten van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim in het totale bedrijfsleven constateert dat de grotere bedrijven zich voor controle en begeleiding van zieke werknemers zich hebben aangesloten bij een arbodienst. Van de bedrijven met een risicoperiode van twee weken laat ruim de helft de controle nog door een bedrijfsvereniging verrichten. De wet heeft inderdaad geleid tot een sterke toename van maatregelen op het gebied van verzuimbestrijding. Werd voor de invoering van de wet in 19 % van de gevallen overgegaan tot een eerste-dagcontrole, de spoedcontroles blijken tien maanden later te zijn opgelopen tot 36 %.

Sancties in de vorm van het korten op het loon van zieke werknemers door middel van het hanteren van wachtdagen dan wel het minder dan 100 %-uitbetalen, werd voor de wet van kracht werd door 10 % van de bedrijven toegepast. Nu geldt dat voor iets meer dan het dubbele (21%). Ook sancties en/of beloningen in de vorm van geld of vrije dagen blijkt te zijn toegenomen.

Vooral onder bedrijven met twintig tot vijftig werknemers is het gebruik van prikkels naar de werknemers “uitzonderlijk sterk” toegenomen, aldus het College.

Selectie op gezondheid

Een niet bedoelde reactie op de wet TZ is de toenemende selectie mensen op gezondheidsrisico’s bij het in dienst nemen of houden van personeel.van werknemers. Voor de wet TZ maakte 11 % van de bedrijven gebruik van tijdelijke aanstellingen voor nieuwe medewerkers in verband met een mogelijk hoog ziekteverzuim, bijna een jaar later is dat aandeel 16 %.

Omdat bij ziekteverzuim van uitzendkrachten geen eigen risico geldt, gaan bedrijven steeds vaker over tot het inhuren van uitzendkrachten in plaats van personeel in vaste dienst te nemen, aldus het College van Toezicht.

Bijna 80 % van de bedrijven staat negatief tegenover plannen voor uitbreiding van het eigen risico tot een jaar. De oorzaak daarvan moet volgens het College vooral worden gezocht in gebrek aan kennis van werkgevers over de financiele uitwerking van het dragen van eigen risico.

Vooral kleinere ondernemingen zijn van oordeel dat het eigen risico niet opweegt tegen de latere Ziektewet-premies die er het gevolg van zijn. In een brief aan staatssecretaris Linschoten van sociale zaken adviseert het college bij een verdere privatisering daarom vooral meer aandacht aan voorlichting te besteden.

Reageer op dit artikel