nieuws

VGBouw: Geen eenduidig beleid Europees besteden

bouwbreed

De Nederlandse bouwbedrijven worden geconfronteerd met een zeer gedifferentieerd overheidsbeleid op het gebied van de toepassing van Europese aanbestedingsrichtlijnen. Dat concludeert VGBouw. In een brief aan minister Wijers van Economische Zaken wordt hem daarom gevraagd tussen de verschillende ministeries coordinerend te willen optreden.

Volgens VGBouw komen verschillende departementen “in schijnbaar vergelijkbare situaties soms tot tegengestelde opvattingen” als het gaat over de vraag of een po nu wel dan wel niet ‘Europees moet worden aanbesteed’. Netjes gezegd: de diverse ministeries blijken geen eenduidige definitie te hanteren over de werkingssfeer van de Europese richtlijnen Werken, Leveringen en Diensten.

Rigide toepassing

“Onder het mom van gemeenschapszin”, aldus VGBouw in haar verenigingsorgaan, “is bij sommige ministeries een tendens waarneembaar, waarbij in gevallen waar de richtlijnen lacunes vertonen, of waar zich interpretatieproblemen voordoen, gekozen wordt voor een rigide toepassing van de Europese richtlijnen”.

Bij VGBouw in Zoetermeer komen daarover niet zo zeer klachten binnen als wel heel wat vragen hoe een en ander nu is geregeld. Volgens deze aannemersorganisatie blijkt dan dat verschillende departementen verschillend reageren.

VGBouw vraagt zich ook af waarom de Nederlandse overheid op het punt van de Europese aanbesteding voorop zou willen of moeten lopen nu de afbakening van het werkingsbereik van de richtlijnen noch door de Europese Commissie noch door het Europese Hof is vastgesteld.

Daarom pleit VGBouw ervoor “de mogelijke nationale vrije beleidsruimte niet op voorhand eenzijdig in te perken”.

Er komt tenslotte nog een evaluatie van de richtlijnen door de Europese Commissie. Aanvankelijk was deze voorzien in 1996; er gaan nu echter geruchten dat dit wel eens 1998 zou ke worden.

Genuanceerd

VGBouw weet te melden dat er ‘genuanceerd” wordt gedacht over het begrip publiekrechtelijke instelling. Valt daar ook een klein verpleeghuis in de provincie onder, dat uit particuliere gelden wordt gefinancierd, zo vraagt men zich in Zoetermeer af. Valt een bouwplan van een dergelijk instituut nu wel of niet onder de werkingssfeer van de Europese richtlijn ?

En heeft ‘Europese’ aanbesteding in zo’n geval veel zin? Sinds kort kan men elke dag in deze krant kennisnemen van plannen voor bouwwerken in de ons direct omringende landen, die volgens de richtlijnen Europees moeten worden aanbesteed. Daaruit valt tot nog toe duidelijk op te maken dat de werken praktisch allemaal worden gegund aan een onderneming uit het land, waar het bouwwerk dient te verrijzen.

Zelf verantwoordelijk

VGBouw pleit in de brief voor een gestructureerd overleg zowel tussen de ministeries als tussen de overheid en belanghebbende partijen waaronder het bouwbedrijfsleven. Een woordvoerder van het ministerie liet ons weten “dat EZ in deze poogt een coordinerende rol te spelen met behoud van de verantwoordelijkheid, die elk departement op dit punt heeft. Als er al onduidelijkheden zijn over de mate, waarin de Europese richtlijnen moeten worden toegepast, is er bij de Directie Marktwerking van het departement helderheid te verkrijgen.”

Reageer op dit artikel