nieuws

Stratcon: Extra actiepunten voor bouw- en sloopafval

bouwbreed

Tijdens de Strategische Conferentie (Stratcon) te ‘s-Hertogenbosch is een aantal actiepunten voor preventie en hergebruik van bouw- en sloopafval vastgesteld. Zij strekken zich uit tot het jaar 2010 en gaan veel verder dan het huidige Implementatieplan Bouw- en Sloopafval (IBS).

De Strategische Conferentie werd gehouden op initiatief van de ministeries van EZ en VROM. Volgens het verslag van de conferentie is het de bedoeling te komen tot een extra technologische impuls. Nederland kan daarmee een voorsprong krijgen voor wat betreft preventie en hergebruik van bouw- en sloopafval.

Er zijn twee zaken nodig om op termijn een werkelijk integraal ketenbeheer te krijgen, namelijk overtuiging en geld. Het ontbreekt het niet aan overtuiging, want de deelnemers aan de conferentie hebben bewezen hun nek uit te durven steken voor een goede zaak, aldus de initiatiefnemers. Doorslaggevend zal zijn of het bedrijfsleven ook durft te investeren. De overheid wil de randvoorwaarden daarvoor zo gunstig mogelijk maken, aldus hun verslag.

Homogene elementen

Het eerste actiepunt houdt in, dat de overheid gaat onderzoeken of het mogelijk is milieuvriendelijke gebouwen vervroegd af te schrijven en de overdrachtsbelasting op oude kantoren te verlagen. Mogelijk komen er financiele prikkels voor het ombouwen van oude gebouwen. Ook hoort bij dit actiepunt het bevorderen van de afzet van homogene, niet-samengestelde bouwelementen.

Het tweede actiepunt betreft een onderzoek naar een systeem voor het vaststellen van prijsverhoudingen tussen hergebruik- en nieuwe materialen. Hierdoor kan hergebruik gestimuleerd worden. Binnen een jaar komt er een rapport met aanbevelingen.

Volgens een volgend actiepunt moeten opdrachtgevers onderzoeken of zij preventie en hergebruik als selectiecriteria ke invoeren bij aanbestedingen.

Produktinformatie

Verdere actiepunten betreffen het herkenbaar maken van bouwmaterialen en -produkten, zodat zij gemakkelijker gescheiden ke worden bij sloop. Bij nieuwbouw zouden de materialen en produkten van een code voorzien ke worden. Die code bevat bijvoorbeeld informatie over herkomst, samenstelling en produktiejaar.

Actiepunt vier gaat over de produktinformatie. Die moet voor het milieu relevante gegevens bevatten. Het doel is binnen een jaar te komen tot een lijst die gebruikt kan worden bij het milieubewust kiezen van produkten.

Het vijfde actiepunt betreft onderzoek naar de mogelijkheden om bouwwerken en bouwdelen te hergebruiken. Er moet een handleiding komen, op basis waarvan verantwoorde beslissingen genomen ke worden met betrekking tot hergebruik. Daarnaast wordt een plan gemaakt voor het beinvloeden van de houding van poontwikkelaars en ontwerpers ten gunste van hergebruik. Dat kan via onderwijs, maar ook financiele prikkels worden overwogen.

Regelgeving

Vervolgens zijn enkele actiepunten vastgesteld met betrekking tot de regelgeving. Belangrijk is dat de regelgeving het hergebruik van grondstoffen niet mag belemmeren. Het moet ook mogelijk worden om hergebruikte materialen te certificeren. Binnen een jaar worden concrete aanbevelingen hierover verwacht. Ook het proces van het slopen moet in aanmerking komen voor certificering.

Voor wat betreft het ontwerpen van gebouwen wordt aan een standaard gedacht, die het uitwisselen en daarmee het hergebruik van bouwelementen en -produkten gemakkelijk maakt. Modulaire coordinatie zou deel uit ke maken van regelgeving. Ook zou er een ‘vrijplaats’ moeten komen waar buiten de bouwregelgeving om experimentele ontwerpen uitgevoerd ke worden. De resultaten van zulke experimenten zouden op hun beurt aanleiding ke zijn tot aanpassen van de regelgeving.

Reageer op dit artikel