nieuws

Malus mogelijk nog dit jaar afgeschaft

bouwbreed

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil evenals de Tweede Kamer zo snel mogelijk overgaan tot afschaffing van de malus-regeling. Mogelijk zullen zelfs nog dit jaar de boetebepalingen uit de wao worden geschrapt.

Vooralsnog houdt Linschoten vast aan een combinatie van de afschaffing van de wao-boetes met de invoering van premiedifferentiatie, zo meldde de staatssecretaris gisteren tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel dat hierin voorziet ligt op dit moment voor advies bij de Sociaal-Economische Raad. Het zal in april naar de Tweede Kamer worden gestuurd en dient op 1 januari 1996 in werking te treden. Daarmee wordt gehandeld conform de afspraken hierover in het Regeerakkoord.

Nader beraad is echter noodzakelijk nu de Centrale Raad van Beroep (CRB) zich heeft uitgesproken over de onrechtmatigheid van een behoorlijk aantal opgelegde wao-boetes. De Raad haalde een streep door 17 opgelegde boetes, omdat deze onvoldoende beargumenteerd waren, en stelde vast dat het opleggen van toekomstige wao-boetes aan stringente voorwaarden moet worden verbonden en bovendien zeer goed moet worden beargumenteerd.

Hoewel deze uitspraak volgens de staatssecretaris de boete-regeling niet ten principale heeft aangetast, zijn diverse bedrijfsverenigingen, waaronder die voor voor de Bouwnijverheid, er in de praktijk al toe overgegaan wao-boetes niet meer te innen noch op te leggen.

Reden voor CDA-woordvoerder Biesheuvel staatssecretaris Linschoten te verzoeken de malus op zo kort mogelijke termijn op te schorten. Hij werd in zijn verzoek gesteund door VVD, D66 en PvdA.

‘Advies afwachten’

Linschoten zei op zich de wens van de Tweede Kamer te delen. Hij wil echter eerst het advies afwachten van het Tica. Dit adviesorgaan van de regering voor de sociale zekerheid vergadert namelijk vandaag met de bedrijfsverenigingen over de vraag hoe tot 1 januari 1996 met de boeteregeling moet worden omgegaan, vooruitlopend op de afschaffing ervan.

Volgens het Tica leidt de uitspraak van de CRB en de voorwaarden die worden gesteld aan de oplegging van wao-boetes namelijk tot een zodanige verhoging van de werkdruk bij de uitvoeringsorganen, dat dit ten koste zou ke gaan van andere werkzaamheden.

Op basis van de uitkomst van het Tica-beraad zal Linschoten besluiten welke weg moet worden bewandeld, en of er een ‘noodoplossing’ moet komen. Mocht worden gekozen voor een ‘noodoplossing’, dan kan wat de staatssecretaris betreft een oud initiatief-wetsvoorstel van de VVD uit de kast worden gehaald, waarmee de boetebepalingen uit de wao ke worden afgeschaft. Op het ministerie van Sociale Zaken wordt er rekening mee gehouden dat dit wetsvoorstel nog voor de zomer door het parlement kan worden geloodst.

Daarbij doet zich overigens het probleem voor dat de boetes niet met terugwerkende kracht ke worden geschrapt. Ook het Tica voorziet dat reeds opgelegde en geinde boetes, waartegen de werkgever geen bezwaar heeft aangetekend, niet met terugwerkende kracht ongedaan zullen ke worden gemaakt. Tot dusver is over de afgelopen twee jaar voor meer dan f. 400 miljoen aan boetes opgelegd. Daarvan is ruim f. 200 miljoen geind.

Reageer op dit artikel