nieuws

Introduceren van ‘gezonder’ steenwol niet af te dwingen

bouwbreed

Volgens staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ke steenwolproducenten niet worden gedwongen een naar verluidt gezondere steenwol op de Nederlandse markt te brengen.

De bewindsman antwoordt dit op vragen van het PvdA-Kamerlid Vreeman. Aanleiding voor Vreemans vragen vormde een bericht in Cobouw over een nieuwe type steenwolvezel uit Duitsland dat gezonder zou zijn voor werknemers, omdat het beter oplosbaar is, als het in het lichaam terecht zou komen. De Nederlandse steenwolproducenten weigerden echter het Duitse type op de markt te brengen.

Volgens Vreeman wordt daarmee gehandeld in strijd met een convenant dat werkgevers- en werknemersorganisaties inzake glas- en steenwol hebben gesloten, en met artikel drie van de Arbowet, waarin staat dat gevaren voor de werknemer zoveel mogelijk aan de bron moeten worden bestreden.

Linschoten geeft geen oordeel over het convenant omdat dit een zaak is van de sociale partners. De rijksoverheid is geen mede-ondertekenaar is van het convenant.

Op de vraag of in strijd wordt gehandeld met de Arbowet stelt Linschoten dat nog geenszins vaststaat of het nieuwe type vezel inderdaad minder schadelijk is voor de gezondheid dan het oude type. Hij verwijst hiervoor naar een concept-rapport van de Gezondheidsraad van najaar 1994 dat het werken met steenwol “vooralsnog” geen kankerrisico voor werknemers vormt. Het rapport dient ter voorbereiding van een gezondheidskundig advies dat zal dienen als basis voor de vaststelling van wettelijke grenswaarden van de zogeheten Man Made Mineral Fibres. En meer in zijn algemeenheid kan weliswaar worden gesteld dat de mate van oplosbaarheid in het lichaamsvocht van vezelsoorten een van de factoren is die de schadelijkheid ervan voor werknemers bepalen. Maar voor het overige is nog te weinig inzicht verkregen in de specifieke eigenschappen van de de nieuwe steenwolvezel. Hiervoor is meer onderzoek noodzakelijk.

Bovendien, zo stelt Linschoten, “leidt de beschikbaarheid en toepasbaarheid in technische zin van een minder schadelijk vezeltype niet automatisch tot de conclusies dat vervanging van het gangbare dus geboden is.” De bewindsman wijst erop dat vervanging niet alleen technisch maar ook economisch en operationaal haalbaar moet zijn.

Gispblokken

PvdA-er Vreeman had ook gevraagd naar de stappen die Linschoten denkt te gaan ondernemen om te voorkomen dat in de afbouwsector nog wordt gewerkt met te zware gipsblokken. volgens Vreeman wordt ook hier gewerkt in strijd met artikel drie uit de Arbowet.

Volgens Linschoten is daar echter geen sprake van. “Handmatig tillen wordt niet beoordeeld op grond van artikel 3 Arbowet maar op grond van het besluit fysieke belasting. Dit besluit vraagt voorkomen danwel beperken van gevaren voor de gezondheid door fysieke belasting, waaronder handmatig tillen.” De staatssecretaris wijst erop dat onderzoek gaande is naar de wijze waarop risico’s van tilsituaties ke worden beoordeeld. Medio 1995 wordt aan de Kamer hierover gerapporteerd.

Reageer op dit artikel