nieuws

HR-ketels in trek door verminderd onderhoud

bouwbreed Premium

Door de steeds hogere gasprijzen, verminderde onderhoudsbeurten en de hogere eisen aan comfort van bewoners blijven de HR-ketels in de ‘warme’ belangstelling van het publiek staan.

In de afgelopen tien jaar is 75-80 % van de particuliere huizenbezitters overgegaan tot de aanschaf van een HR-ketel. Woningbouwverenigingen en woningbeheerders namen volgens de Stichting HR aanvankelijk een afwachtende houding aan, maar daarin is een kentering waarneembaar. Niet alleen omdat de huurder vraagt om comfortabeler en voordeliger stoken, maar ook omdat het de verhuurbaarheid van de woning ten goede komt.

In de vervangingsmarkt vormt een kleine huurverhoging vanwege de meerprijs voor de HR-ketel een drempel, die door de woningbeheerder soms bezwaarlijker wordt gevonden dan door de huurder. Toch zijn verhuurders meer en meer bereid de HR-ketel als optie bij renovaties mee te nemen. Dat een kleine huurverhoging als rem kan werken is de stichting bekend, maar dat is nauwelijks terecht. Volgens de Stichting HR, is een HR-ketel niet duurder in aanschaf, installatie en gebruik dan een conventionele. Dat komt voornamelijk door een veel zuiniger gasverbruik. Daar wegen de meerkosten van de ketel ruim tegenop.

Bovendien wordt voor elke HR-ketel voorzien van het label ‘Gaskeur Schonere Verbranding’ door de Energiebedrijven nog altijd een subsidie verleend van – 200 voor ketels met een capaciteit tot 35 kW en – 6 meer voor elke kiloWatt daarboven.

Onderhoudskosten

Niet zelden wordt gedacht dat HR-ketels door hun vaak grotere complexiteit onderhoudsgevoeliger zouden zijn dan hun voorgangers. Dat blijkt niet het geval te zijn. Er zijn naar schatting al zo’n 800.000 HR-ketels geplaatst en uit niets blijkt volgens de stichting dat de onderhoudskosten hoger zijn dan voorheen.

Dat is bevestigd door een onderzoek van het NCIV, een koepelorganisatie voor woningcorporaties. Gedurende het onderzoek zijn in de periode 1990 tot 1992 2620 HR-ketels bekeken. Uit dit onderzoek, dat vorig jaar is afgesloten, is naar voren gekomen, dat er geen standaardbeurten meer nodig zijn. Er kan worden volstaan met ‘toestandafhankelijk’ onderhoud.

Dat gebeurt op basis van steekproeven door metingen aan het ketelbestand. Het is zelfs gebleken dat in woningcomplexen met combi-ketels, die jaarlijks een servicebeurt krijgen, de storingsgraad gemiddeld 15% hoger ligt dan in complexen waarin twee- of driejaarlijkse onderhoudsbeurten worden gegeven.

Door de verminderde servicebeurten liggen de onderhoudskosten in die complexen ongeveer 35% lager. Hiermee lijkt te worden bevestigd, dat de onderhoudskosten toenemen naarmate er meer aan een ketel wordt gesleuteld. Ook neemt het rendement niet af door verminderde servicebeurten en de CO2- (kooldioxyde) emissie neemt niet toe.

Dalende woonlasten

Het is verder zo, dat door het vervangen van een conventionele ketel door een HR-ketel de woonlasten voor bewoners echt ke dalen. Tegenover een huurverhoging van f. 1 per maand per f. 100 meerkosten bij het plaatsen van een HR-ketel, staat een besparing op gasverbruik. Er zijn volgens de Stichting HR besparingen op gas bereikt tot 35%. Normaal bespaart men bij installatie van een HR-ketel ongeveer 10% op het gasverbruik, wat neerkomt op gemiddeld 200 m3 aardgas. Bij een prijs van f. 0,60 per m3 inclusief milieuheffing betekent dit een besparing van f. 120 .

De gemiddelde huurverhoging die voor de installatie van HR-ketels wordt berekend, ligt op f. 7 per maand. Er is echter volgens de Stichting HR een groeiend aantal woningcorporaties die de HR-ketels aanbieden zonder daarvoor huurverhoging te berekenen.

Er is nog een ander aspect dat in het voordeel van huurders kan werken. Met ingang van dit jaar dienen woningcorporaties zelfstandig te opereren. Dat heeft volgens de stichting een grote invloed op de markt van vraag en aanbod van woningen. Bovendien wordt de huurder steeds mondiger, waardoor de concurrentie zich zal bepalen op het meer bieden van comfort.

Reageer op dit artikel