nieuws

Geen extra woningbouw bij sluiting Fokker-Ypenburg

bouwbreed

Er bestaan bij het Stadsgewest Haaglanden vooralsnog geen plannen om de gronden, die vrijkomen bij een definitieve sluiting van de Fokker-vestiging Ypenburg, bij de Vinex-woningbouwlocatie Ypenburg te betrekken. “Het Bestuurlijk Overleg Ypenburg (BOY) zal de vrijkomende gronden voor bedrijfshuisvesting blijven bestemmen. Vooralsnog pleiten we voor het openhouden van Fokker.”

Dit zegt P. Houtenbos, poleider ruimtelijke ordening van het Stadsgewest Haaglanden. Hij reageert daarmee op geruchten dat er door het gewest ‘hongerig’ naar de Fokker-gronden zou worden gekeken.

Het ruimtegebrek in het gewest is nijpend en de discussies over het in hogere dichtheden bebouwen van de Vinex-locaties zijn dan ook in volle gang. Vooral de marktpartijen die, zoals bekend toch een groot aandeel moeten leveren in de bouwopgave, staan hier enigszins sceptisch tegenover. Zij zien problemen voor wat betreft de afname van de woningen.

Wanneer straks de diverse locaties in het gewest in ontwikkeling worden genomen, stijgt het aanbod woningen en zal de consument, vooral in het prijssegment van f. 250.000 tot f. 350.000 een grotere keuze krijgen. Het is dan ook vanuit die optiek dat een ruimere bouwlocatie Ypenburg niet als onwelkom wordt beschouwd.

Deal

De Fokker-vestiging op Ypenburg beslaat ongeveer zeven a acht hectare. Daarnaast heeft de vliegtuigbouwer nog een optierecht van vijf tot tien hectare. Dit laatste recht maakt onderdeel uit van de deal die het Bestuurlijk Overleg Boy (bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Rijswijk, Pijnacker, Nootdorp en Den Haag) onlangs nog met Fokker heeft gesloten.

Zoals bekend ging het hier om het afkopen van Fokkers optierecht om 77 hectare van de vliegbasis Ypenburg van de staat over te nemen. Het stadsgewest moest hiervoor een kleine f. 20 miljoen neertellen. Noodzakelijk om de Vinex-bouwlocatie in ontwikkeling te nemen. “Toen is ook de mogelijkheid afgesproken dat Fokker voor eventuele uitbreidingsmogelijkheden tussen de vijf en tien hectare kan terugkopen”, vertelt Houtenbos van het Stadsgewest Haaglanden.

Hij wijst echter geruchten omtrent woningbouwplannen, op het moment dat Fokker op Ypenburg definitief de poorten moet sluiten, resoluut van de hand. “Daar is wat ons betreft geen sprake van.” Volgens de projectleider ruimtelijke ordening is de locatie ‘slechts’ geschikt voor bedrijfshuisvesting. Gelegen aan de rijksweg A13 kan in zijn visie de strook ook niets anders dan een industriele bestemming krijgen. “Binnen het Bestuurlijk Overleg Ypenburg is die keuze ook gemaakt.”

Voorkeur

Overigens moet het volgens Houtenbos duidelijk zijn dat de eerste voorkeur van het stadsgewest en dus ook het BOY, uitgaat naar het openhouden van de Fokker-vestiging. “Alleen al uit oogpunt van werkgelegenheid voor de regio is dit heel belangrijk.”

Aan de andere kant erkent de poleider de roep om het in hogere dichtheden bebouwen van de Vinex-locaties met daartegenover de drang vanuit marktpartijen om juist ruimere wijken met vooral veel eengezinswoningen met voor- en achtertuin te realiseren. “Dat is een discussie die momenteel met name voor de Vinex-locatie Wateringse Veld geldt. Maar straks zeker ook een rol op Ypenburg zal gaan spelen.”

Discussies

In het kader van de woningbouwopgave moeten er op de locatie Ypenburg rond de 11.000 woningen verrijzen. “Het wordt al een heel dilemma om dit aantal in aantrekkelijke woonmilieus kwijt te ke. Nu wordt nog uitgegaan van de norm van 33 woningen per hectare. Er moet worden gekeken naar de mogelijkheden om wijken met echte hoge dichtheden af te wisselen met buurten waar het wat ruimer wordt. De discussies zijn nog in volle gang.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels