nieuws

Fors tekort op bouwlocatie Vathorst: Amersfoort wikt en weegt over bouw 6700 woningen

bouwbreed

De Amersfoortse woningbouwlocatie Vathorst waar 6700 woningen moeten worden gerealiseerd, is onder financiele voorwaarden een stapje dichterbij gekomen. Hoewel er op de locatie nog een tekort zit van minimaal f. 65 miljoen gaat in ieder geval de provincie Utrecht en de ministeries VROM en Verkeer en Waterstaat uit van ontwikkeling van de Vinex-locatie. Amersfoort, fel tegenstander van de bouwlocatie, is aan het twijfelen gebracht. Verantwoordelijk wethouder Luchtenveld geeft echter pas op 9 mei uitsluitsel.

“Het college van B en W moet zich nog beraden. Pas op 9 mei komen we met een raadsvoorstel”, aldus de VVD-wethouder die wel, zij het schoorvoetend, toegeeft niet meer zo’n felle tegenstander van de bouwlocatie te zijn als in het verleden. Een recent verleden overigens, want de VVD boekte vorig jaar een forse verkiezingswinst met de leus ‘Van groeistad naar bloeistad’. Een nieuwe bouwlocatie in de vorm van Vathorst waar nog eens 6700 woningen en 60 hectare bedrijventerrein moeten verrijzen zagen zijn partij en eigenlijk heel Amersfoort niet zitten.

Zoals bekend moeten er in het stadsgewest Amersfoort in het kader van de Vinex-operatie tot het jaar 2005 nog eens 12.700 woningen worden gerealiseerd. Daarvan moeten er ongeveer 1600 op de zogenoemde binnenstedelijke locaties worden weggezet en de resterende 11.100 huizen op de uitleglocaties Nieuwland (4400 woningen) en Vathorst (6700 woningen). Met Nieuwland ging Amersfoort akkoord maar Vathorst, dat het lommerijke dorpje Hooglanderveen moet gaan omarmen, werd in de gemeente die in de afgelopen jaren al een forse bouwinspanning leverde gezien als iets te veel van het goede.

Dwarsbomen

Nadat echter de provincie Utrecht Vathorst in het streekplan opnam en de locatie ook werd vastgesteld in het Vinex-akkoord, beloofde Amersfoort de betrokkenen alles op alles te zullen zetten om de bouwlocatie te dwarsbomen. Echter, alle inspanningen, tot en met een bezwaarprocedure bij de Raad van State, ten spijt, kon de gemeente niet voorkomen dat de eerste stappen op weg naar de realisering van de Vinex-opgave in het stadsgewest werden gezet.

Zo werd deze week door de Stuurgroep Vinex-Amersfoort een tussenrapportage over de verstedelijkingsmogelijkheden gepresenteerd. Deze stuurgroep, waarin naast de provincie, het gewest Eemland, het ministerie van Verkeer en Waterstaat ook de gemeente Amersfoort is vertegenwoordigd, concludeert dat er mits er wordt voldaan aan de nodige voorwaarde de realisering van Vathorst mogelijk is.

Voorwaarden

Overigens zijn de gestelde voorwaarden niet de minste. Immers, er moet een goede ontsluiting komen. Zowel op het autosnelwegennet als de realisering van een NS-station. En er moet een ‘multifunctionele sanering’ van een centraal gelegen stortlocatie worden gepleegd. Wanneer alle op de locatie aanwezige verontreinigingen moeten worden verwijderd dan is hier volgens ramingen f. 175 miljoen mee gemoeid. Maar zelfs wanneer de overheid bereid is aanvullende rijkssubsidies beschikbaar te stellen dan nog resteren er volgens de stuurgroep aanzienlijke tekorten op de exploitatie van het gebied.

In de tussenrapportage stuit de stuurgroep op een tekort van minimaal f. 65 miljoen. Dit bedrag kan overigens nog hoger uitvallen op het moment dat de aankoopprijs van de gronden hoger uitvalt dan de huidige marktprijzen. “Niet uitgesloten wordt dat de kosten van verwerving de komende jaren nog zullen stijgen, zeker wanneer voor marktpartijen meer duidelijkheid over de feitelijke realisatie van Vathorst wordt verkregen”, aldus de stuurgroep in de tussenrapportage.

Zienswijze

De Amersfoortse wethouder van ruimtelijke ordening, Luchtenveld, houdt zich in een reactie op de tussenrapportage op de vlakte. Wel geeft hij toe dat de zienswijze op de Amersfoortse verstedelijkingsproblematiek enigszins is gewijzigd. Als voorbeeld geeft Luchtenveld het Amersfoortse woningzoekendenbestand dat maar niet wil dalen. “Alleen daarom al heb je een verantwoordelijkheid om te bouwen”, zo stelt de VVD-wethouder. Mogelijkheden om elders in de regio de verstedelijkingstaakstelling uit te voeren zijn er volgens hem verder niet. “En ook bleef het aantal te bouwen woningen voor de provincie Utrecht in Almere steken op 3000. Wij hadden gehoopt dat het er meer zouden worden.”

Standpunt

Overigens haast hij zich te zeggen dat al deze woorden niet moeten worden opgevat als een ja tegen Vathorst. “We leggen deze zaken nu tijdens informatiebijeenkomsten aan de bevolking voor. Dit is de stand van zaken en zo staan we er voor. We geven echter nog niet ons standpunt. We zijn er nog niet uit. Op 9 mei nemen we een besluit en op 21 juni buigt de gemeenteraad zich er over”, aldus Luchtenveld die verder naast een goede financiele dekking tevens voorwaarde aan de kwaliteit van de woningbouw op Vathorst stelt.

Reageer op dit artikel