nieuws

Eind 1997 eerste stort bagger Hollandsch Diep

bouwbreed Premium

Het is nog steeds de intentie om eind 1997 te beginnen met de stort van vervuilde baggerspecie in een daartoe in te richten grootschalige bergingslocatie in het Hollandsch Diep bij Willemstad. Dat stellen gedeputeerde staten van Noord-Brabant in de beantwoording van vragen van het CDA.

Of dat lukt hangt met name af van de resultaten van het bestuurlijk overleg, komende dinsdag, tussen de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeenten Willemstad en Cromstrijen. Daarin wordt gepraat over de vergunningverlening en de ruimtelijke ordening procedures.

“Pas dan zal duidelijk worden of beide gemeenten willen meewerken aan de realisering van het depot West-Atol”, aldus GS, die vooralsnog geen reden zien van de beoogde planning af te wijken.

Ongerustheid

Het CDA had zich nogal ongerust gemaakt over de veiligheid, mede vanwege de recente watersnood. Volgens GS zal Rijkswaterstaat op korte termijn de veiligheid in het gebied tijdens de hoogwaterstand evalueren en daarbij een doorberekening maken naar de veiligheid met een baggerdepot.

Overigens vinden Gedeputeerde Saten de door het CDA uitgesproken zorg voor Willemstad en omgeving niet gegrond: “Vanwege de belangrijke functie van het Hollandsch Diep voor de beroeps- en recreatievaart zijn er beperkingen opgelegd aan het ruimtebeslag van de baggerstortlocatie in het dwarsprofiel van de rivier. Randvoorwaarde is een minimale vaargeulbreedte van 290 meter ten zuiden van het depot.”

Verder beklemtonen GS dat de huidige dijken langs het Hollandsch Diep veilig zijn “zowel in de huidige situatie als in die met een depot in het Hollandsch Diep.”

Geen wijziging

Volgens Gedeputeerde Staten is er geen reden om de keuze voor aanleg van het baggerdepot West-Atol te wijzigen en te kiezen voor stort van bagger in een locatie Midden-Voorland. Dat laatste heeft de voorkeur van de VVD en de gemeenteraad van Willemstad. Deze laatste heeft grote weerstand tegen de nu voorgenomen locatie. Volgens de VVD omdat de MER-commissie de voordelen van het depot West-Atol in het algemeen gering zou achten. Maar dat wordt door GS ontkend.

Reageer op dit artikel