nieuws

Cijfers over woningonderhoud

bouwbreed

De nieuwe Statistiek woningonderhoud geeft inzicht in het klein en in het groot onderhoud dat door de diverse sociale verhuurders wordt verricht. Zojuist zijn de cijfers over 1993 bekend geworden.

In totaal werd er in 1992 voor ruim f. 2,6 miljard aan klein onderhoud uitgegeven aan sociale huurwoningen, in 1993 was dat bijna f. 3,1 miljard (vergelijk tabel 1). Daar kwam in 1992 nog f. 2,6 miljard aan groot onderhoud bij. In 1993 daalde dit bedrag, niet onverwacht, tot beneden f. 2,3 miljard. In 1992 werd van het klein onderhoud 81 % door derden uitgevoerd en slechts 19 % in eigen beheer verzorgd. In 1993 werd al bijna 83 % uitbesteed. Het gemiddeld bedrag per woning was overigens tamelijk gering, maar het nam wel flink toe. Bij de verschillende corporaties varieerde dat in 1992 tussen f. 1000 en f. 1300, in 1993 tussen f. 1200 en f. 1600. Het groot onderhoud werd in beide jaren op 10 % na allemaal door derden uitgevoerd. De sociale verhuurders zijn samen een goede klant van de bouw.

Er wordt in de statistiek bij het klein onderhoud onderscheid gemaakt in klachtenonderhoud, mutatie-onderhoud en planmatig onderhoud (vergelijk tabel 2). Bij een klein deel is de soort onderhoud niet bekend. Aan klachtenonderhoud is in 1992 ruim een kwart van het bestede bedrag uitgegeven. In 1993 lag dat aandeel op 24 %, vooral door de sterke stijging van het planmatig onderhoud. Dit steeg van 1992 op 1993 met nominaal 24 %, tegenover een toeneming van het totaal onderhoud met slechts 2 %. Klachten- en mutatie-onderhoud namen beide met rond 10 % toe.

In tegenstelling tot wat wellicht mocht worden verwacht, bedroeg het bedrag dat voor mutatie-onderhoud nodig was in beide jaren slechts 10 % van de totale uitgaven voor klein onderhoud.

De verschillen tussen de grootteklassen van verhuurders zijn niet groot. Het grootste aandeel in de totale uitgaven voor deze soort onderhoud werd aangetroffen bij de grootste verhuurders (12 % in 1992 en 11 % in 1993).

Planmatig

Het is het planmatig onderhoud waaraan het grootste deel van het budget wordt besteed. Alleen in 1992 was het aandeel in het totaal bij de verhuurders met minder dan 2500 woningen nog minder dan 60 %, bij de overige grootteklassen kwam het ook in dat jaar daar al bovenuit. In 1993 zitten ook de kleinere corporaties op 60 %, terwijl de middelgrote al 65 % van hun uitgaven voor klein onderhoud aan planmatige activiteiten besteden.

In 1992 werd een even groot bedrag aan klein, als aan groot onderhoud uitgegeven: f. 2,6 miljard. In 1993 was dat bedrag nominaal 14 % lager. Het groot onderhoud in eigen beheer schrompelde zelfs ineen met een daling van 65 % tot slechts een kleine f. 14 mln.

Als er groot onderhoud wordt gepleegd dan wordt het uitbesteed, daarover zijn de sociale verhuurders het kennelijk nu wel eens.

Dat de totale inspanningen nogal zijn gedaald zal alles te maken hebben met het verminderen van de subsidies.

Daling

Overigens is het opmerkelijk, dat deze daling zich in het bijzonder bij de kleinere verhuurders manifesteerde. Bij beide grootteklassen die we hier onderscheiden beneden de 5000 woningen, bedroeg de afname van het groot onderhoud 26 %. De grootste verhuurders, die met meer dan 5000 woningen, besteedden hieraan nog een 6 % hoger bedrag.

Kennelijk moet ook in dat wereldje enige schaalvergroting borg staan voor continuiteit in het bedrijfsbeleid. Dat deze schaalvergroting nog steeds aan de gang is, laat de ontwikkeling van het aantal woningen in beheer zien.

Terwijl het totaal aantal woningen in beheer in 1993 3 % groter was dan het vorige jaar, bedroeg het bij de kleinste klasse 6 % minder. Ook in de middelgrote klasse daalde dit aantal, zij het slechts met 4 %. Bij de grootste klasse nam het met maar liefst 13 % toe. Fusies zijn aan de orde van de dag, de sociale sector laat zich niet kisten.

Tabel 1 Onderhoud door sociale verhuurders, in eigen beheer en door derden

1992 1993

eigen derden tot eigen derden tot

beheer beheer ( in miljoenen guldens ) klein onderhoud 496 2123 2620 528 2534 3062 waarvan: klachtenonderhoud 251 419 670 255 481 737 mutatieonderhoud 96 174 270 103 196 299 planmatig onderhoud 139 1435 1574 151 1797 1948 onbekend 11 95 106 20 59 79 groot onderhoud 39 2580 2619 14 2248 2261 totaal 536 4703 5239 542 4782 5324 Bron: CBS Tabel 2 Klein onderhoud door sociale verhuurders naar grootteklasse

1992 1993 aantal woningen: tot 1000- >5000 tot. tot 1000- >5000 tot.

1000 5000 1000 5000 aantal woningen in beheer (x 1000) 193 1113 940 181 1070 1066 – – (in milj. guldens) klachtenonderhoud 60 346 264 670 68 350 319 737 mutatieonderhoud 20 133 117 270 19 138 142 299 planmatig onderhoud 132 847 594 1574 155 987 805 1948 onbekend 24 72 10 106 17 52 10 79 totaal 236 1398 985 2620 258 1527 1277 3062 Bron: CBS

Reageer op dit artikel