nieuws

AVBB gaat voortgang Vinex controleren

bouwbreed

Het AVBB is er niet gerust op dat de ontwikkeling van de Vinex-gebieden zal plaatsvinden zoals dat op regeringsniveau is afgesproken. Daarom heeft deze werkgeverskoepel in de bouw besloten een controlesysteem op te zetten, waardoor per kwartaal de knelpunten ke worden gesignaleerd die deze ontwikkeling frustreren.

Dat laat het AVBB in een brief aan de leden van de Vaste Kamercommissie van VROM weten. Deze en andere mededelingen doet men hen toekomen omdat deze commissie begin april met de bewindslieden van VROM gaat praten over de actuele situatie van het nationaal ruimtelijk beleid, de uitvoeringsconvenanten, de bouwlocatiecapaciteit en de voorgang van de woningbouw.

In toenemende mate, aldus het AVBB, ervaren beroepsmatige opdrachtgevers, zoals poontwikkelaars, corporaties en aannemers knelpunten bij de ontwikkeling van woningbouwpoen in de vrije zowel als in de sociale sector.

Behalve dat als knelpunt nogal eens “weinig bouwlocaties” wordt genoemd, is het ook opvallend dat “eisen van gemeenten” veelal als oorzaak worden aangewezen. Die eisen blijken samen te hangen met de integrale toetsing van poen aan het Bouwbesluit en de decentralisatie van milieuwetgeving. “Daarnaast wordt steeds vaker als knelpunt genoemd dat prijsvoorschriften worden opgelegd bij de realisatie van poen”, aldus het AVBB.

Te weinig locaties

Het AVBB zegt het ook niet eens te zijn met staatssecretaris Tommel dat de capaciteit van bouwlocaties voldoende is voorde realisering van de woningbouwprogramma’s in de komende jaren. In de periode 1994-97 is er volgens het AVBB tenminste een tekort aan locatiecapaciteit voor 36.000 woningen.

Bedacht moet bovendien worden dat er alleen voor het jaar 1995 rekening is gehouden met de toestroom van asielzoekers, waarvoor 9000 woningen nodig zijn. Als dat voor de twee daarop volgende jaren ook zou gebeuren, dan zou het tekort aan bouwlocaties oplopen tot 54.000 woningen.

“De hogere woningbehoefte die voor de huidige kabinetsperiode is te voorzien, vraagt nu om oplossingen”, aldus het AVBB. Hij noemt het onvermijdelijk om na te gaan waar de extra woningbehoefte zal ke worden opgevangen.

Infrastructuur

Het zou het AVBB ook deugd doen als de leden van de Vaste Kamercommissie de bewindslieden van VROM zouden ke vragen “in hoeverre de uitvoering van het woningbouwprogramma parallel geschakeld wordt met de infrastructurele werken.” Vooral in de nieuwe Vinex uitleggebieden is gelijktijdige ontwikkeling van woningbouw en adequate openbaar vervoerverbindingen van belang, aldus het AVBB. Ook moet er in deze kabinetsperiode worden gewerkt aan actualisering van de Planologische Kernbeslissing Ruimtelijk Beleid.

Reageer op dit artikel