nieuws

Alleen grootschalige aanpak lost milieu-probleem op

bouwbreed

Alleen een grootschalige aanpak kan milieu-problemen afdoende oplossen. De ruimte voor die grootschaligheid ontstaat door professionalisering op basis van kostprijsberekening. In een moderne afvalverwerkings industrie past geen inefficient (bestuur) en moeilijk te controleren kleine hoeveelheden afval meer. Aldus algemeen directeur mr. P. Schaling BFI-Holding op een bijeenkomst van de faculteit bedrijfskunde van de RU-Groningen.

Verdergaande professionalisering van de milieu-zorg lukt volgens Schaling alleen met nuchtere calculaties. Op die manier komen economische en milieu-belangen enigszins met elkaar overeen. De milieu-discussie dient zich om die reden uitsluitend toe te spitsen op de financien. Rekenwerk biedt uitzicht op een doordachte afweging belangen. De oplossingen die daaruit voortkomen zijn werkelijk duurzaam omdat ze uitgaan van cijfers.

Gedegen milieu-zorg vraagt ook een duidelijke omschrijving en verdeling van taken. De overheid stelt wet en regel op en ziet toe op de naleving ervan. De uitvoering moet onder verantwoording van het bedrijfsleven vallen. Realisatie en controle komen volgens Schaling dan niet met elkaar in botsing. Daarbij geeft deze aanpak uiting aan het streven naar meer markt. Vrije en zuivere concurrentie leidt bovendien per definitie tot goede prestaties.

De hoge prijzen staan de bereidheid tot milieu-zorg onnodig in de weg. Die prijzen dalen zodra er voldoende grote stromen afval ontstaan. Daarmee komen ook genoeg middelen vrij voor het ontwikkelen van nieuwe technieken.

Ketenbeheer

Ontwikkelingen inzake milieu grijpen volgens directeur ir. J. Van der Kolk van KBMG-Milieu steeds dieper in op bedrijfsvoering van ondernemingen. De gevolgen zullen ook steeds meer bedrijfsketens raken. Er bestaat inmiddels voldoende kennis om milieu-gericht ketenbeheer in bedrijven in te voeren.

Toch nemen nog al wat ondernemers in deze een afwachtende een onzekere houding aan. De oorzaak daarvan ligt mede in de tekort schietende aandacht van milieukundigen en wetenschappers voor de kosten van coordinatie en samenwerking en voor de minder grijpbare aspecten van beinvloeding.

Succes met milieu-gericht ketenbeheer vraagt concentratie van kennis, vaardigheden en ervaringen inzake afstemming en samenwerking. In het verlengde daarvan ligt de toevoeging van kennis, vaardigheden en ervaringen inzake de verantwoorde omgang met het milieu. Het blijkt dat veel bedrijven daar nog mee worstelen.

Van der Kolk ziet hier een grote uitdaging in voor het topmanagement die de innovatie en concurrentiekracht van het bedrijf ke versterken. Voor grote bedrijven komt dit veelal neer op het overbruggen van interne verschillen in cultuur,het gevolg van een decentrale organisatie en een vergaande specialisatie.

Kleine bedrijven beschikken doorgaans niet over kennis en tijd om een milieu-gericht ketenbeheer op te zetten. De kleinere omvang stelt deze ondernemingen daar en tegen wel in staat om multi-disciplinair te werken. Ook al omdat de specialisatie minder ver is doorgevoerd.

Meer marktgericht

Een bedrijf dat milieu-technische voorzieningen maakt moet volgens ir. P. Hack van Paques Solid Waist Systems uit Balk begrijpen en leveren wat de markt vraagt. De desbetreffende technologie moet gereed en toepasbaar zijn op het moment dat het milieu-probleem speelt. Wie te vroeg komt vindt geen gehoor; wie te laat komt vist achter het net. Het milieu-probleem moet gekwalificeerd en gekwantificeerd zijn, terwijl de oplossing ervan zo mogelijk financieel voordeel moet opleveren voor het bedrijf dat met het probleem kamt.

Demonstratiepoen

Op de markt moeten zich geinteresseerde gebruikers aanbieden die het onderzoek sturen en mee willen werken aan demonstratiepoen. Het is aan te bevelen dergelijke activiteiten onder te brengen in een apart bedrijf. De betrokken medewerkers zullen zich dan bij tegenslag blijven inzetten voor het welslagen van het po. Oplossingen moeten meerdere malen toepasbaar zijn en mogelijkheden voor export bieden. De Nederlandse markt is vaak te klein om de hoge ontwikkelingsinspanningen terug te verdienen.

Reageer op dit artikel