nieuws

Waterschappen en provincies blij met snelle dijkverzwaring

bouwbreed

De Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg hebben instemmend gereageerd op de aankondiging van minister Jorritsma dat de rivierdijkversterkingen nu met zeer grote spoed zullen worden uitgevoerd. Wel vinden de waterschappen dat niet het grootste deel maar alle zwakke dijkvakken al in 1995 moeten worden verstevigd. Dat is technisch mogelijk, en behoeft alleen procedurele aanpassingen. In totaal gaat het om circa 100 kilometer dijken.

De Tweede Kamer praatte donderdag met de bewindslieden over de huidige watersnood en de maatregelen die moeten worden genomen om herhaling te voorkomen. In dit overleg deelde Jorritsma mee dat het uitvoeringsprogramma voor de rivierdijkversterkingen drastisch zal worden versneld. De zwakste dijkvakken zullen voor het grootste deel in 1995 maar in ieder geval allemaal in 1996 zijn versterkt, en de totale operatie moet niet pas in 2008 maar al in 2000 zijn voltooid. Daartoe zal nauw overleg worden gevoerd met de provincies en de waterschappen, en zullen procedurele belemmeringen uit de weg worden geruimd.

De Unie van Waterschappen is op zichzelf blij met het ‘Deltaplan’. “Wel vinden we dat alle zwakke dijkvakken in 1995 versterkt moeten zijn” aldus een woordvoerster. Volgens de Unie is dit technisch zeer wel mogelijk. Alleen procedureel moet een aantal obstakels worden weggewerkt. De unie meent dat over de financiering van de plannen geen problemen mogen ontstaan. “Er is in principe geld beschikbaar voor de dijkversterkingen tot 2008. De versnelling zal betekenen dat er iets in de sfeer van voorfinanciering moet worden geregeld. Dat laat onverlet dat het geld geen probleem zou mogen zijn. De veiligheid staat immers voorop.

Het standpunt van de waterschappen is verwoord in een brief aan premier Kok, de ministers Jorritsma, De Boer en Van Aartsen, de Tweede Kamer en het IPO. Daarin stelt de unie tevens dat wat haar betreft een noodwet niet aan de orde is. Men ziet meer in een wijziging van de bestaande wetgeving. Ook Jorritsma is die mening toegedaan.

‘Past in straatje’

Volgens een woordvoerder van het IPO passen de plannen van het kabinet exact in het straatje van de provincies. “De regering wil hetzelfde als wij.”

Op de dag van het debat deed het IPO namelijk een aantal voorstellen om te komen tot een versnelde uitvoering van de dijkversterkingen. Daarbij ging het om wetgeving, procedures, planning, uitvoering en financiering. Ook wordt gepleit voor spoedoverleg tussen rijk, provincies en waterschappen over de aanpak van deze materie. “De voorbereidingen voor dat overleg zijn inmiddels in volle gang”, aldus de woordvoerder. “Op ambtelijk niveau zitten we al met elkaar rond de tafel.”

De woordvoerder laat zich niet uit over de wens van de Unie van Waterschappen de zwakste dijkvakken al in 1995 te versterken. “Als de waterschappen op grond van technische merites zeggen dat het eigenlijk dit jaar moet worden voltooid, wie zijn wij dan om te zeggen dat dat niet hoeft?”

Het kabinet heeft het goed gedaan, zo menen de provincies en waterschappen.

Reageer op dit artikel