nieuws

Verandering WW

bouwbreed

Ik heb gehoord dat de ww per 1 maart 1995 op een aantal punten gewijzigd wordt. Kunt u mij iets meer vertellen over de belangrijkste wijzigingen?

Op 1 maart 1995 verandert er inderdaad het een en ander in de ww. Het zou echter te ver voeren alle wijzigingen in deze rubriek te behandelen. De meest in het oog springende verandering is dat er vanaf 1 maart 1995 strengere toelatingscriteria zullen gelden voor het recht op een ww-uitkering. Een werknemer die werkloos wordt heeft vanaf die datum pas recht op een ww-uitkering als hij voldoet aan de 26-uit-39-wekeneis. Dat betekent dat hij in de 39 weken voor hij werkloos werd in 26 weken gewerkt moet hebben. Nu geldt nog dat die 26 weken in de 52 weken voorafgaande aan de eerste werkloosheidsdag moeten liggen.

Verder wordt ook de arbeidsverledeneis aangescherpt. Dat betekent dat de werknemer in de laatste 5 kalenderjaren voorafgaand aan de werkloosheid in ten minste vier kalenderjaren over 52 dagen of meer loon moet hebben ontvangen. Nu is dat nog drie van de vijf jaar.

Als een werknemer (vanaf 1 maart aanstaande) alleen voldoet aan de nieuwe wekeneis, krijgt hij zes maanden een ww-uitkering die 70 % van het minimumloon bedraagt. Als iemand op dit moment alleen aan de wekeneis voldoet, ontvangt hij een half jaar een ww-uitkering die gebaseerd is op zijn laatstverdiende loon. Voldoet een werknemer vanaf 1 maart aan zowel de nieuwe wekeneis, als de nieuwe arbeidsverledeneis, dan heeft hij recht op een ww-uitkering die afhankelijk is van het tverdiende loon. De duur daarvan is afhankelijk van zijn feitelijke arbeidsverleden en van zijn leeftijd.

– Voldoe ik aan al mijn arbo-verplichtingen op het moment dat ik een contract bij ArboDuo afsluit?

De nieuwe Arbowet verwacht van de werkgever een actief en structureel verzuimbeleid op basis van onder andere verzuimbegeleiding, risico-inventarisatie en risico-evaluatie. U moet dus op een systematische en gerichte manier aan de slag met het terugdringen van het ziekteverzuim, waarbij u zich per 1 januari 1996 verplicht moet laten ondersteunen en adviseren door een gecertificeerde arbodienst.

Indien u momenteel een contract met ArboDuo heeft afgesloten, laat u zich bijstaan op het gebied van verzuimcontrole en -begeleiding. Door de samenwerking met Arbo Unie Nederland kan ArboDuo u medio 1995 een arbo-totaal-pakket aanbieden waardoor u ook alle andere verplichte arbomaatregelen geregeld heeft. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.

Indien u dus bij ArboDuo een contract heeft afgesloten of afsluit, voldoet u op 1 januari 1996 aan al uw arbo-verplichtingen.

Reageer op dit artikel