nieuws

Noordanus zet vraagtekens bij duurzaam bouwen

bouwbreed

Onvoldoende rijksmiddelen om de Vinex-locatie met openbaar vervoer goed te ontsluiten, een riskante kostenverhaalprocedure bij bodemsanering en een moeizame geluidszonering. Zaken die volgens de Haagse wethouder van ruimtelijke ordening Peter Noordanus het begrip duurzaam bouwen op Vinex-locaties bemoeilijken.

Noordanus zei dit gisteren in het Scheveningse Circustheater op de ‘Tweede conferentie Duurzaam Bouwen’. De woorden van de PvdA-wethouder vormde bijna een schril contrast met de inleiding die de staatssecretaris van Volkshuisvesting dr. D.K.J. Tommel even voor hem had uitgesproken.

Daarin benadrukte de bewindsman dat hij het duurzaam bouwen zo belangrijk vond en dat het begrip de komende jaren zo’n belangrijk onderdeel van de kwaliteitsopgave in de volkshuisvesting zal zijn. “Om duurzaam bouwen gewoon te laten worden”, zo hield Tommel zijn gehoor voor, “heb je initiatieven nodig, mensen die zeggen ‘we doen het voortaan op deze manier’.”

De enorme Vinex-opgave, ruim 100.000 woningen per jaar moet in de ogen van de staatssecretaris dan ook zo aantrekkelijk, maar vooral ook kwalitatief en gedifferentieerd mogelijk worden gebouwd. “Duurzaam bouwen begint met de keuze van een locatie en de inrichting van zo’n locatie.”

Deze woorden van Tommel werden door Noordanus vet onderstreept. Echter, hij plaatste daarbij wel de nodige kanttekeningen. Vooral het duurzaam inrichten van de locatie baart Noordanus zorgen.

Openbaar vervoer

De wethouder ging in zijn inleiding vooral in op de ontwikkeling van de enige echte Haagse Vinex-locatie Wateringse Veld waar zo’n 6800 woningen moeten worden gerealiseerd. In zijn optiek valt of staat de kwaliteit van een dergelijk grote woningbouwlocatie bij de ontsluiting ervan met openbaar vervoer. In de plannen moet Wateringse Veld door twee tramlijnen worden ontsloten.

Verder is een uitgebreid fietspadennetwerk en de nodige busverbindingen nodig. Van de plannen staat een tramverbinding, die over Rijswijks grondgebied moet gaan lopen, politiek op de tocht en de tweede tramlijn blijkt financieel niet haalbaar omdat het Den Haag hiervoor aan voldoende rijksmiddelen ontbreekt. “Door al niet direct met de aanleg van openbaar vervoerverbindingen te beginnen, dwing je de toekomstige bewoners al in een bepaalde mobiliteitspatroon. We moeten hierover nog stevig met de minister doorpraten.”

Bebouwingsdichtheid

Een ander punt vormt de bebouwingsdichtheid. Er wordt momenteel een onderzoek verricht om te bezien of die dichtheid kan worden verhoogd. Gedacht wordt aan het verhogen van het woningaantal tot 9000. Hoewel Noordanus zei voordelen te zien van een dergelijke ophoging van het woningbouwprogramma, heeft hij ook de nodige bezwaren.

Eisen

Een van de voornaamste is wel het feit dat de woonconsument bepaalde eisen aan de woning en de directe omgeving stelt. Als de kavels kleiner en de woningen meer op elkaar moeten worden gebouwd, is het volgens Noordanus nog maar de vraag of deze huizen, waarbij de nadruk op het wat duurdere segment ligt, worden verkocht.

“Daarbij speelt ook nog mee dat we dan te maken krijgen met een drukker wegennet. Vooral omdat het stedebouwkundig plan rond een centrale as is opgesteld. Die as zal dan moeten worden verbreed wat vervolgens ook weer de door het rijk opgestelde geluidszonering op de tocht zet.” Ook de bodemsaneringsproblematiek is volgens de Haagse wethouder een bron van zorg. Los van de budgettaire problematiek noemt Noordanus ook het uitgangspunt van 20 procent kostenverhaal. Met andere woorden 20 procent van de bodemsaneringskosten moeten op de vervuiler, in het geval van Wateringse Veld de tuinders, worden verhaald. In principe een prima uitgangspunt, maar Noordanus ziet hieraan nogal wat juridische haken en ogen.

Zo betwijfelt de wethouder of de procedures haalbaar zijn en ook wat opleveren. “Wordt er geen gulden uitgeven om een kwartje binnen te halen? Immers de procedures duren lang en vertragen daarmee de projecten terwijl de renteteller doordraait.”

Waterstelsel

Los van dit alles zegt Noordanus zich hard te maken voor het begrip duurzaam bouwen. Het is volgens hem dan ook niet voor niets dat bij de plannen voor Wateringse Veld zo veel mogelijk wordt gekeken naar het terugdringen van de vuilemissies op de riolen door het realiseren van een eigen gesloten waterstelsel.

Reageer op dit artikel