nieuws

Na toetsing plannen aan vlieglawaai en veiligheid Rond Schiphol 6800 woningen toegestaan

bouwbreed

Van de totaal ongeveer 12.500 woningen die de gemeenten rondom Schiphol de komende jaren hadden willen bouwen, mag iets meer dan de helft (6800) daadwerkelijk worden gerealiseerd. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland definitief beslist. In augustus vorig jaar verboden ze in een voorlopige beslissing nog de bouw van 8175 woningen.

Door de betrokken gemeenten waren totaal 91 woningbouwplannen ter toetsing aan de provincie voorgelegd, omdat het locaties betrof die beinvloed zouden ke worden door vliegverkeer van en naar de luchthaven. Bij die toetsing is zowel gekeken naar de huidige situatie van Schiphol als naar de toekomstige uitbreiding met de vijfde parallelle baan, waarover het kabinet inmiddels een principe-beslissing heeft genomen.

Interimbeleid

Op een kaart zijn alle banen getekend en vervolgens de 30 en 35 Ke-geluidshinderlijnen getrokken. In het gebied tussen de luchthaven en de 35-Ke-lijn mogen absoluut geen woningen gebouwd worden. Voor de strook tussen 30 en 35 Ke-lijnen wordt een zeer terughoudend woningbouwbeleid gevoerd.

Voor deze zogeheten “vrijwaringszone” heeft het rijk nog steeds geen definitieve geluidszonering bepaald. Om ongewenste situaties te voorkomen, hanteren GS voor dit gebied een interimbeleid. Op die manier wordt toch sturend opgetreden ten aanzien van woningbouw in relatie tot de toekomstige ontwikkeling van Schiphol.

Veel gemeenten willen in de vrijwaringszone bouwen, om te ke voldoen aan de nijpende vraag naar woningen. Maar niet elke locatie komt in aanmerking voor realisering. Bepalend zijn daarbij de mate van geluidsoverlast en veiligheid.

Totaal wilden de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Heemskerk, Ouder-Amstel, Uithoorn, Velsen en Zaanstad) 12.500 woningen realiseren. In het definitieve besluit van GS wordt echter opeens gerept van ruim 8400 woningen.

Een woordvoerder van de provincie heeft wel een verklaring voor het verschil: “Na augustus vorig jaar hebben GS de bouw van die meer dan 4000 woningen alsnog positief beoordeeld. Die hoefden derhalve in de besluitvorming niet meer te worden betrokken.”

Van het aantal van 8400 nog wel getoetste woningen, mag van GS in elk geval een-derde (2800 woningen) zonder meer gebouwd worden, wordt een zelfde aantal definitief verboden en zal voor nog eens 2800 woningen een nadere toetsing moeten plaatsvinden omdat er onvoldoende gegevens waren voor besluitvorming.

Gevolgen

Grote gevolgen heeft de beslissing van GS voor Aalsmeer. Die gemeente mag van de 2100 geplande woningen er slechts 900 realiseren. Plannen voor 1200 woningen struikelen volgens de provincie vooralsnog “over onduidelijkheid met betrekking tot de hinder die het vliegverkeer zal opleggen aan de omgeving”.

Het betreft onder meer een grote locatie (800 woningen) in Oosteinde/Oost.

Volgens GS moet de gemeente “eerst het resultaat afwachten van nadere geluidhinderbepaling (49Ke) alvorens voor alle Oosteinde-locaties een samenhangend plan te ontwikkelen. Bij de beoordeling daarvan zal ook een nadere afweging op streekplanniveau nodig zijn”.

Op grond van de zelfde overwegingen houden GS hun standpunt ten aanzien van het plan Legmeer-West/Noorddam in Uithoorn (locatie van 1200 woningen) aan.

Ingetrokken

Ook in Geuzenveld Slotermeer (gemeente Amsterdam) is de geluidhinderproblematiek groot. Het stadsdeel trok eerder al eigenhandig de locatie Osdorper Binnenpolder voor 1650 woningen terug. Over het plan Lambertus Zijlplein (600 woningen) oordelen GS positief. De gemeente Haarlemmerliede kan de bouw van bijna 1000 woningen (o.a. op sportvelden en CSM Suikerfabriek in Halfweg) vergeten.

Reageer op dit artikel