nieuws

Gemeente kiest voor openbaar uitgeven volumecontracten Eindhoven verscherpt aanbestedingsbeleid

bouwbreed

De gemeente Eindhoven gaat het aanbesteden van bouwwerken ingrijpend aanpassen. Het in 1986 geintroduceerde systeem van onderhandse aanbesteding (na selectie) van jaarcontracten wordt verlaten.

Ervoor in de plaats komt een openbare aanbesteding (ook na selectie) van jaarvolumecontracten (voor 1995 zijn dat er twee van f. 8 miljoen en twee van f. 6 miljoen) en een aantal tevoren daartoe aangewezen poen.

Dit blijkt uit een voorstel, dat binnenkort in de gemeenteraad zal worden behandeld. In Eindhoven wordt behoefte gevoeld aan een nieuwe aanbestedingsregels. Vooral de aanbestedingsvorm dient volgens de gemeente “meer aan te sluiten bij de wensen van het bestuur, inzake bijvoorbeeld een grote mate van openheid en ruime concurrentiemogelijkheden.”

Met de nieuwe procedure wil de gemeente “de schijn vermijden dat alleen met een beperkte (bevoorrechte) groep aannemers zaken wordt gedaan.”

Jaarcontracten

Die indruk werd gevestigd door het in 1986 ingevoerde aanbestedingssysteem. Dat was gebaseerd op onderhandse aanbesteding na selectie, weliswaar niet op pobasis maar op jaarbasis.

“Het betekende dat de gemeente in concreto met vijf aannemers jaarcontracten afsloot. In die contracten werden aan de hand van gemeentelijke calculaties en na scherpe onderhandelingen, voor verschillende vastomschreven werkzaamheden vaste eenheidsprijzen vastgelegd. De gemeente droeg de aannemers vervolgens gedurende het jaar werkzaamheden op. Die werden dan afgerekend op basis van de vooraf overeengekomen vaste eenheidsprijzen.”

Daarnaast werd voor een aantal poen ook een openbare aanbesteding toegepast.

De werkwijze van jaarcontracten kwam volgens de gemeente goed van pas, omdat openbaar aanbesteden van elk po in de praktijk een hele klus bleek. Dit als gevolg van het ontbreken van voldoende voorbereidingstijd.

De gemeente stelde zich op het standpunt dat de beschikbare capaciteit en tijd beter besteed konden worden aan een gedegen voorbereiding (bestek gereedmaken) dan aan tijd en geld kostende aanbestedingsprocedures.

Toch kiest de gemeente nu voor een aanpassing, die meer openheid impliceert: “De jaarcontracten kwamen tot stand op basis van onderhandelingen. Dit soort contacten met aannemers wordt in het kader van integer handelen als risicovol beoordeeld.” De gemeente veronderstelt dat het meer op een open manier aanbesteden de marktwerking bevordert. Als de gemeenteraad zich in het voorstel kan vinden zullen, na een selectie aannemers, openbaar ke inschrijven voor jaarcontracten op volumebasis. Gedacht wordt aan totaal vijf contracten, maar in 1995 kan nog met vier contracten worden volstaan.

Voeling met markt

Om voeling met de markt te houden wil de gemeente vooraf enkele projecten aanwijzen voor een openbare aanbesteding met voorafgaande selectie: “Door reeds in het begin van het jaar deze poen bekend te maken, is vooraf bekend dat deze poen, als gevolg van de te volgen aanbestedingsprocedure vertraging zullen oplopen.”

Overigens is wat betreft jaarcontracten het streven om jaarlijks voor het totaal volume nieuwe contracten aan te gaan met de laagste inschrijvers: “Dit geeft maximale kansen aan nieuwe aannemers contracten te ke verwerven en is eveneens prijsgunstig.”

Ook zou een roulatiesysteem ke worden ingevoerd. In die zin dat, als met vijf aannemers jaarcontracten zijn aangegaan, met drie van hen het contract wordt verlengd en twee contracten openbaar worden aanbesteed.

Voordelen

Voordelen van jaarcontracten voor de gemeente zijn: het concurrentie-element blijft aanwezig, voorbereidingstijd is aanzienlijk korter dan bij klassieke aanbesteding en ook de uitvoeringstijd van het project is korter.”

Voordelen zijn er ook voor de aannemer: minder aanbestedingskosten en continuiteit in bedrijfsvoering.

Voor kleine bestratingswerkzaamheden wil de gemeente doorgaan met de bestaande systematiek. Dit betekent dat deze werken uitbesteed zullen blijven worden aan acht kleine, regionale/plaatselijke straatmakersbedrijven. Het budget in deze sector bedraagt f. 1,4 miljoen per jaar.

Reageer op dit artikel