nieuws

Centrum CE onderzoekt verkoop emissierechten

bouwbreed

In opdracht van de DCMR (Milieudienst Rijnmond) te Schiedam wordt door CE (het Centrum voor Energiebesparing en Schone Technologie) te Delft een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van verhandelbare emissierechten in Nederland. Dat moet een hulpmiddel worden, om de emissie van schadelijke stoffen in het milieu te verminderen of geheel te elimineren.

“Het is vooral de bedoeling, dat bedrijven die op een betrekkelijk goedkope manier aanzienlijke reducties van vervuilende stoffen ke bereiken, dat ook doen”, aldus F. van Brink van de DCMR, afdeling Lucht Veiligheid en Geluid.

“Er zijn bedrijven die op een betrekkelijk goedkope manier hun installaties zodanig ke aanpassen, dat een grote reductie van milieuvervuilende emissies wordt bereikt. Bij een aantal andere bedrijven is het erg kostbaar, om dit te realiseren. Het is nu de bedoeling, dat bedrijven die verregaand de emissies ke terugdringen, dit doen en voor het deel, dat ze onder de gestelde normen liggen verhandelbare emissierechten krijgen. Deze rechten ke ze dan verkopen aan bedrijven, die de normen niet halen”, zo zei ir. J. Roozenburg eveneens van DCMR in een uitzending van Vroege Vogels van de VARA.

“De duur van het haalbaarheidsonderzoek is beperkt. Het loopt tot en met mei”, aldus Van Brink. “Als het systeem eenmaal zou werken, dan is het wel zo, dat de overheid in de loop van de jaren het aantal verhandelbare emissierechten beperkt. De bedrijven die de toegestane hoeveelheden milieuschadelijke gassen zoals stikstofoxyden en zwaveloxyde overschrijden, hetzij door feitelijke uitstoot, hetzij door bepaalde hoeveelheden emissies aangevuld met de ‘vrijstelling’ door de emissierechten die ze hebben gekocht, worden in dit systeem beboet. In Amerika werkt al zo’n systeem. Bedrijven die te veel emitteren, dan wel de emissierechten overschrijden, krijgen boetes die 10 tot 15 maal de waarde van de emissierechten overstijgen.

Knelpunten

Het is in Nederland de bedoeling dat de emissies van gevaarlijke en schadelijke stoffen in het jaar 2010 ongeveer met 60 tot 90% worden verminderd. Men verwacht dat een systeem van verhandelbare emissierechten die worden afgebouwd, bedrijven eerder motiveert om tot een vermindering van de luchtvervuiling te komen, dan het dwingend opleggen aan individuele bedrijven om emissiebeperkende maatregelen.

De regering is doende met een onderzoek naar knelpunten in de wetgeving en de juridische aspecten, nationaal en Europees aangaande een dergelijk systeem”, zo zei Van Brink.

Reageer op dit artikel