nieuws

‘Bestemmingsplan IJburg te globaal en onduidelijk’

bouwbreed Premium

De financiele dekking is onduidelijk, de ontsluiting voor de auto matig en het woningaantal niet helder. Dit stelt de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) in een advies over het ontwerp-bestemmingsplan Nieuw-Oost eerste fase, oftewel de Vinex-stadswijk IJburg die in het IJmeer moet verrijzen.

Op deze locatie moeten uiteindelijk naar schatting 18.000 woningen worden gerealiseerd. Een proeflandwinning zal in de loop van dit jaar uitsluitsel geven over de daadwerkelijk bouwmogelijkheden. Mocht de landwinning geen probleem zijn, dan kan uiterlijk in 1999 de eerste paal de grond in.

De bouwlocatie is zoals bekend omstreden. Actiegroepen en buurgemeenten hebben zich tegen de voorgenomen bouwplannen gekeerd.

Te globaal

Los van deze vaak emotionele bezwaren plaatst de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkelingen de nodige kanttekeningen bij het uiteindelijke bestemmingsplan. Dit plan werd eind vorig jaar door het Amsterdamse college van B en W gepresenteerd.

Volgens de ARS is het bestemmingsplan eerste fase te globaal. Er moeten in de visie van het adviesorgaan duidelijke garanties komen zodat de uiteindelijke planvorming nog breed en beinvloedbaar met betrokken partijen kan worden besproken. Van belang is het verder dat er een zogenoemd eindplan wordt opgesteld. “Door zoals het nu gebeurt, stukje bij beetje het oppervlak van het aan te maken land of de aantallen woningen te vergroten, komen andere planonderdelen zoals de voorziene infrastructuur, de milieuruimte, het winkelareaal en andere voorzieningen in de knel. Hoe kleiner de omvang van IJburg, hoe eerder allerlei voorzieningen als bovenwijks en een maat te groot worden getypeerd. De verleiding is dan groot dat op die voorzieningen bezuinigd wordt. Juist een groeimodel van IJburg loopt dit risico en wel in de vorm van uitstel van voorzieningen naar een latere fase.”

Duidelijkheid

In de visie van de ARS kan door het opstellen van een “finaal eindbeeld” voorkomen worden dat er steeds “noodverbanden” worden aangelegd en het ontbreekt aan strategie in de aanpak.

Voor wat betreft die aanpak pleit de ARS ook voor duidelijkheid rond de aantallen te bouwen woningen.

Er zijn, zo benadrukt het adviesorgaan, verschillende woningbouwcijfers in omloop. “Het bestemmingsplan zelf hanteert ook verschillende aantallen die bovendien anders zijn dan wat elders in omloop is. Zo gaat het eerst om 8000-11.000 en later over tenminste 15.000 woningen in Amsterdam, buiten de gemeentegrens groeiend tot 23.000 woningen. De zinsnede tenminste 15.000 geeft aan dat er een verdichtingsoperatie in het verschiet kan liggen.” Volgens de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling is het van belang dat over deze cijfers snel helderheid wordt verschaft.

Ontsluiting

Een ander heikel punt vormt in de ogen van de ARS de ontsluiting van de nieuw te realiseren woonwijk. Er moet meer dan een auto-ontsluiting naar het vaste land komen. De hiervoor voorziene Piet Heintunnel wordt door het adviesorgaan als onvoldoende bestempeld. In het bestemmingsplan worden de verdere ontsluitingen van IJburg, juist omdat ze over het grondgebied van andere gemeenten lopen min of meer in het midden gelaten. “De ARS acht het noodzakelijk de gewenste verbindingen nu al te garanderen, zowel in het bestemmingsplan als in grondreserveringen en fysieke corridors. Dat nu bij buurgemeenten onbesproken laten omdat het een gevoelige kwestie zou zijn, brengt straks een verwrongen model op tafel.”

Slag

Voor wat betreft de realisering van het openbaar vervoer stelt het adviesorgaan dat een snelle aanleg hiervan noodzakelijk is. “Als voorziening neemt het een belangrijke plaats in, omdat het gebruik ervan in de groeifase van de wijk wordt bepaald. Als het te laat wordt aangelegd of in kwaliteit te laag is, verliest het de slag tegen de auto.”

Reageer op dit artikel