nieuws

Russische roulette met elektrische pannenlift

bouwbreed Premium

Een elektrisch aangedreven pannenlift die tijdens het werk onder een spanning van 220 Volt kan komen te staan; keuringsinstanties die weigeren te keuren; een importeur die verstoppertje speelt en een verhuurbedrijf dat voorlopig met de gebakken peren zit. Kennelijk moet er eerst een dode vallen om deze onverkwikkelijke zaak uit de wereld te helpen.

Het verhuurbedrijf van machines en gereedschappen voor de bouw en industrie Steimach te Kapel-Avezaath heeft in zijn verhuurvloot reeds enige jaren een aantal pannenliften. Deze liften werden indertijd door importeur Handelsbureau Schretlen te Apeldoorn op de Nederlandse markt gebracht onder de naam Quicklift. De pannenliften werden, volgens de aanduiding op het materieel, vervaardigd door de Duitse fabrikant Paus.

De liften zijn geschikt voor een nominale last van 150 kg en ke, mits verankerd, een opvoerhoogte bereiken van 20,30 meter. De aandrijving van het hefplatform vindt plaats via een staalkabel die bediend wordt door een elektrische lier.

Nieuwe lierwerken

Voor de pannenliften werden in maart 1994 vier nieuwe elektrische lieren aangeschaft. Dit onder het uitdrukkelijke beding dat deze lierwerken zouden voldoen aan de hiervoor geldende NEN 1080 normen. De voorwaarde werd door importeur Vlutters’ BV bevestigd.

De aangeschafte lierwerken zijn geleverd met een zogenoemde conformiteitsverklaring die was afgegeven door de Aboma met als dagtekening 20-9-1993. Deze goedkeuring hield in dat het geleverde produkt in overeenstemming was met hetgeen in NEN 1080, 3e druk, is vermeld.

De bestaande pannenliften zijn daarna door Steimach uitgerust met de nieuwe lierwerken, die inmiddels de merknaam Steinweg Toplift droegen. Dit laatste is niet vreemd indien men weet dat de oorspronkelijke Quicklift pannenlift van Paus feitelijk gebouwd werd door de Duitse fabrikant Hermann Steinweg GmbH en Co. KG uit Werne (D). Het ladderwerk van de beide liften was volledig identiek zodat de lierwerken probleemloos aan de ladder bevestigd konden worden.

Problemen

Vrijwel vanaf de dag dat de gemoderniseerde pannenliften door Steimach in de verhuur werden gebracht traden er problemen op ten aanzien van het lierwerk en dan met name toegespitst op de kabelvoering. Als gevolg van het feit dat de kabel niet strak kon worden opgerold ontstonden er kinken door opstapeling van de kabel op de trommel. In eerste instantie leidde dit tot een sterk verhoogde slijtage en beschadiging van de kabels waardoor deze reeds spoedig vervangen dienden te worden.

De heer D.G.B. Dekker, directeur van Steimach Machine Verhuur sprak hier uiteraard de leverancier op aan, te meer daar Steimach in het bezit is van het VCA Veiligheidscertificaat en zich aan de consequenties daarvan strikt wenste te houden.

De importeur, die onmiddellijk de zaak trachtte af te doen door de oorzaak te zoeken bij een verkeerde montage, beloofde uiteindelijk een monteur te zenden. De monteur kwam en zag en wist niets beter te verzinnen dan naar de conformiteitsverklaring te verwijzen om daaruit de conclusie te trekken dat de gebruikers de schuld van alles waren.

Levensgevaar

Inmiddels was een van de pannenliften volledig in puin gedraaid, hetgeen niet alleen een ernstige deformatie van het lierwerk opleverde maar bovendien tot gevolg had dat de ladderlift onder de netspanning van 220 Volt was komen te staan. Dat hierbij door de huurder/gebruiker geen letsel of erger werd opgelopen was min of meer een wonder te noemen. Dekker zat nu niet alleen met een ondeugdelijk maar tevens met een levensgevaarlijk produkt. Bovendien was het hem bekend dat naast zijn bescheiden aantal pannenliften nog een fors aantal van dit soort liften in Nederland ingezet werden. Om deze bizarre situatie het hoofd te bieden stelde hij Vlutters’ voor de pannenlift door het onafhankelijke keuringsbureau SGS Technische Inspecties BV uit Spijkenisse te laten keuren. Op deze uitnodiging ging Vlutters’ in het geheel niet in.

Ten einde raad heeft het verhuurbedrijf, op eigen kosten, SGS gevraagd een keuring uit te voeren die op 9 september 1994 zijn beslag kreeg. Door twee medewerkers van SGS werd het geheel gekeurd waarna een vernietigend rapport verscheen.

SGS rapport 812488

Het gaat hier te ver om het volledige onderzoeksresultaat, vermeld in ‘Report of Survey No.812488 weer te geven. De belangrijkste punten uit het rapport zijn wel de conclusies dat er ernstige mankementen waren aan zowel het elektrische als het mechanische gedeelte van de pannenlift. Tevens bleek dat het elektrisch schema, bijgeleverd in het dossier, niet overeen kwam met de conformiteitsverklaring.

Een en ander was voor SGS aanleiding om bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (I-SZW), Dienst voor Inspectie en Informatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vestiging Maastricht, melding te maken van een onaanvaardbare onveilige situatie. Deze dienst liet niets van zich horen. Zelfs na het overleggen van een uitvoerig rapport, inclusief het nodige fotomateriaal, was er voor het I-SZW nog geen aanleiding stappen te ondernemen.

Aboma

Vlutters’, inmiddels door Steimach ook op de hoogte gebracht van het SGS keuringsrapport verzocht Aboma om commentaar te leveren. Immers, Aboma had als inspectie-organisatie op 20 september 1993 een conformiteitsverklaring afgegeven. Op 27 september j.l. schrijft Aboma aan Vlutters’ dat Aboma noch Vlutters’ enige blaam treffen en dat, mocht er iets verkeerds aan de pannenliften zijn, dit op het bordje van Steimach gelegd kon worden daar dit bedrijf de lierwerken op de ladder gemonteerd had. Waarmee voor de huidige ‘notified body’ voor hefbruggen de zaak afgedaan was.

Hierbij blijft echter de vraag hoe Aboma een goedkeuring kon verstrekken terwijl het bijgeleverde elektrische schema niet overeenkwam met het schema volgens de conformiteitsverklaring.

I-SZW

Diverse malen, zowel telefonisch als schriftelijk, heeft zowel Steimach als SGS gepoogd de dienst I-SZW te Maastricht te bewegen om op zijn minst de pannenliften te bekijken, zo evident waren de gebreken, doch men bleef botweg weigeren. Zelfs toen bleek dat een functionaris van deze dienst zich op een steenworp afstand van Kapel-Avezaath bevond was deze nog niet te bewegen even langs te komen.

Uit de contacten met deze dienst kwam een ding wel naar voren, namelijk dat men hier te maken had met een model voor des-organisatie. Namen in briefhoofden die aangemerkt zijn als behandelende functionarissen weten nergens van en degenen die officiele brieven van deze dienst ondertekent blijkt de inhoud van ‘zijn’ schrijven totaal niet te kennen.

Steimach

Dank zij dit gebrek aan activiteit van zowel Vlutters’, Aboma als I-SZW blijft het probleem liggen bij Steimach en de wellicht honderd andere gebruikers van de pannenlift-lierwerken. Men kan geen kant uit. Immers, doordat de I-SZW niet wenst te komen ke de lierwerken noch gerepareerd noch gemodificeerd worden om alsnog een goedkeuring te verkrijgen. Daarmee wordt immers het bewijsstuk vernietigd. De importeur verschuilt zich achter Aboma.

Nu, vier maanden na het opstarten van de procedure heeft de heer Dekker, dik gevulde dossiers rijker en ook tienduizenden guldens armer, tenslotte maar een advocaat in de arm genomen. Niet alleen om zijn verliezen gecompenseerd te krijgen, maar vooral om een stuk duidelijkheid te krijgen. Bovendien draaien er nog meer van dit soort pannenliften. Een dodelijk ongeval zal ongetwijfeld meer vaart gaan brengen in deze onverkwikkelijke zaak.

Doodsoorzaak: bureaucratie.

Op deze foto is te zien dat de Quicklift van Paus en de Toplift van Steinweg identieke pannenliften zijn daar waar het het lierwerk en het ladderwerk betreft.

En dit kan het resultaat zijn: opgestapelde staaldraad die een volmetalen onderdeel volledig heeft afgebroken en daarbij de onder spanning staande stroomdraad volledig in de vernieling heeft gedraaid. Dit met als resultaat dat het geheel onder een levensgevaarlijke spanning van 220 Volt kwam te staan. Alle betrokkenen in deze zaak zijn in het bezit van zulk fotomateriaal.

Reageer op dit artikel