nieuws

Recht

bouwbreed

Een van mijn werknemers is sinds 24 augustus 1994 gescheiden. Nu heeft hij gehoord dat zijn ex-echtgenote, door een nieuwe wet, recht heeft op 50 % van zijn tot nu toe opgebouwde pensioen. Is dit juist?

Met ingang van 1 mei 1995 zal er een wet van kracht worden (Wet vereveningpensioenrechten bij scheiding). Deze wet regelt dat in geval van scheiding aan de ene echtgenoot een recht op pensioen toekomt indien voor de andere echtgenoot gedurende de periode van het huwelijk ouderdomspensioen is opgebouwd. Dit wordt pensioenverevening genoemd. Degene die recht op verevening heeft, heeft dan recht op 50 % van het ouderdomspensioen dat gedurende het huwelijk door de ex-echtgenoot is opgebouwd.

Dit recht geldt echter alleen voor een scheiding die na 1 mei 1995 plaatsvindt. Voor uw werknemer (en zijn ex-echtgenote), waarvan de scheiding voor 1 mei 1995 ligt, is dit recht dus nog niet van toepassing. Voor deze scheiding kan eventueel een andere regeling gelden. Deze regeling is dan gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad.

Het voert te ver om hier nader op dit tamelijk ingewikkelde arrest in te gaan. Een notaris of advocaat kan meer informatie verschaffen. Vaak zal hij dit onderwerp bij een echtscheidingszaak zelf ter sprake brengen.

– Heeft elke werknemer bij wijziging van werkgever altijd recht op waarde-overdracht?

Met ingang van 8 juli 1994 is er een wet van kracht waardoor werknemers het recht hebben om de waarde van hun opgebouwde pensioenen over te dragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Dit recht geldt echter niet bij elke wijziging van een dienstverband. Er moet namelijk aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden zijn:

– door de wijziging van het dienstverband wordt de werknemer deelnemer bij een andere pensioenregeling, bijvoorbeeld het bpf-bouw (blijft de werknemer ondanks wijziging van dienstverband bij dezelfde pensioenuitvoerder, dan is overdracht van waarde niet nodig);

– de verandering van dienstverband moet plaatsvinden na 8 juli 1994;

– de werknemer verandert van baan binnen Nederland;

– de werknemer heeft nog niet de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) bereikt;

– er moet sprake zijn van individueel ontslag (bij collectief ontslag gelden andere regels);

– de werknemer moet een verzoek tot waarde-overdracht hebben ingediend binnen twee maanden na aanvang deelneming bij de nieuwe pensioenregeling.

Indien de werknemer voldoet aan bovengenoemde voorwaarden heeft hij bij verandering van werkgever recht op waarde-overdracht. Een verzoek hiertoe kan hij bij zijn nieuwe werkgever indienen.

Reageer op dit artikel