nieuws

‘Overheid moet nu zelf beleidskeuzes maken’

bouwbreed Premium

In het recente verleden had advisering van de rijksoverheid veelal de functie van het vinden van maatschappelijk draagvlak voor beleidsbeslissingen. Dat zal in de toekomst niet meer zo zijn. De overheid moet nu zelf beleidskeuzes maken, en kan zich niet meer achter een advies verschuilen.

Aldus minister De Boer bij de installatie van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening. Zoals bekend werd de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening in december 1994 opgeheven. Dit gebeurde in het kader van de Wet Versobering en Harmonisatie externe adviesorganen VROM.

De wet voorziet in het terugbrengen van het aantal zetels in de raad van 32 tot 16. Bovendien is de invloed van maatschappelijke organisaties drastisch beperkt. Alleen nog op basis van deskundigheid kan men zitting nemen in de raad.

Een goede zaak, zo meende de minister. Niet alleen omdat de overheid nu zelf weer de beleidskeuzes moet maken, maar ook omdat er niet meer aan belangenbehartiging wordt gedaan. De Boer: “De raad zal in de nieuwe verhouding een positie ke verwerven door het toeleveren van nieuwe inzichten en kennis op basis van een brede deskundigheid op het gebied van de ruimtelijke ordening.”

Onafhankelijk adviseur

De minister meent dat de raad moet worden geconsulteerd als onafhankelijk adviseur, en vooral in de beginfase van de beleidsontwikkeling, en veel minder in de eindfase. Dit voorkomt “het nakauwen van beleid”, zoals in het verleden nogal eens gebeurde.

Daar waar het de fysieke inrichting van Nederland betreft moet de samenwerking worden gezocht met de adviesraden die op de aanpalende beleidsterreinen volkshuisvesting en milieu actief zijn. Dat ziet De Boer als een essentiele opgave voor de komende tijd.

Tevens vindt de bewindsvrouw dat de raad een actieve inbreng moet hebben bij de actualisering van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra. Dan gaat het in de eerste plaats om “het uitzetten van de bakens waarlangs de aanvullende woon- en werklocaties tot 2010 moeten worden gezocht.” Maar ook moet worden gekeken naar de bestuurlijke organisatie en de wet- en regelgeving op het gebied van de RO, de relatie tussen RO en het milieu en de ruimtelijke kwaliteit.

RaRO-voorzitter drs. J. de Wit onderkende het nut van de herstructuring van de raad, hoewel volgens hem de nadelen van de oude adviesstructuur behoorlijk worden overdreven. Hij stelde echter wel dat de overheid in haar drang tot vernieuwing niet te ver moet gaan. Wat dat betreft is een clustering van met Verkeer en Waterstaat en/of Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor hem een stap te ver.

Reageer op dit artikel