nieuws

Opdrachtgever moet meer op milieu letten

bouwbreed

De bedrijven die lid zijn van de VGBouw ke op termijn Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) volledig integreren. Handhaving van het peil van deze zorg vergt dat de opdrachtgevers vooraf eisen stellen inzake milieuzorg en erop toezien dat het uitvoerend bouwbedrijf zich tijdens de realisatie aan deze voorwaarden houdt.

Dit voorjaar brengt de VGBouw een totaal integraal zorgmodel uit dat de basis voor certificering biedt.

De VGBouw bracht in december 1993 de Handleiding Milieuzorg uit. De aangesloten bedrijven konden daarmee in de bedrijfsvoering en de projectuitvoering op praktische wijze voor het milieu zorgen. Bij 25 bedrijven zette de vereniging een zogeheten implementatietraject op. Een groot aantal andere bedrijven maakte een begin met het opnemen van milieuzorg in het beleid en de organisatie. Bouwcentrum Advies ondervroeg de leden van VGBouw over de resultaten. Van deze bedrijven liet 19 procent weten dat ze milieuzorg inmiddels invoerden. Daarnaast gaf 79 procent aan dit jaar te beschikken over een systeem voor de milieuzorg in het bedrijf. Ruim 40 procent zei de zorg voor het milieu te willen combineren met de zorg voor kwaliteit en arbeidsomstandigheden. Enkele bedrijven gebruiken de handleiding in besprekingen met opdrachtgevers over de opzet van poen.

Inspanningen

Aan de hand van de resultaten toont de rondvraag volgens VGBouw duidelijk aan dat de zorg voor het milieu bij de leden aan belang wint. Niet alle bedrijven verrichten dezelfde inspanningen maar houden zich wel met het onderwerp bezig. Pakweg een vijfde van de ondernemingen voerde milieuzorg een jaar na het verschijnen van de handleiding in. Om het tempo van de invoering hoog te houden is het volgens VGBouw nodig dat de verschillende partijen in het bouwproces elkaar voldoende tegenspel geven. Blijft dat laatste onder de maat dan neemt de motivatie bij mensen en bedrijven af. De opdrachtgever speelt hier een bepalende rol.

In de rondvraag gaf slechts 9 procent van de ondernemingen aan dat opdrachtgevers in hun geval regelmatig een (po) milieuplan in het bestek eisten. Ongeveer 46 procent vertelde nog nooit een dergelijke voorwaarde te hebben gekregen. In de gevallen waarin een opdrachtgever wel om een milieupoplan vroeg kwam het regelmatig voor dat deze tijdens de realisatie niet of nauwelijks toezag op de naleving ervan. De uitvoering is weliswaar de verantwoordelijkheid van het aannemersbedrijf maar een dergelijke houding van de opdrachtgever motiveert het uitvoerende personeel niet. Onder meer overheidsopdrachtgevers zijn welbeschouwd verplicht tijdens het hele bouwproces consequent toe te zien op de milieuzorg. Elke opdrachtgever dient de eisen en wensen omtrent het milieu helder en eenduidig vast te leggen in bestekken en contracten.

Reageer op dit artikel