nieuws

Milieuraad Noord-Holland adviseert grond te onteigenen voor opslag slib

bouwbreed

De overheid moet grond onteigenen om ruimte te creeren voor opslag van vervuild baggerslib. Dat is het advies van de provinciale raad voor milieu en water van Noord-Holland aan de provincie. Volgens raadsvoorzitter J. IJff is er een nijpend tekort aan opslagplaatsen voor vervuild baggerslib. Veel vaarwegen en binnenhavens in Noord-Holland dreigen daardoor dicht te slibben.

In totaal gaat het om meer dan honderd miljoen kubieke meter bagger. De opruimingskosten bedragen ruim f. 100 per kubieke meter vervuild slib.

Volgens IJff past het onteigenen van grond voor de opslag van baggerslib binnen de Onteigeningswet die de overheid vaak toepast voor de aanleg van wegen en stadsuitbreiding. “Noord-Holland is dicht bevolkt en zodoende is er weinig ruimte voor baggeropslag”, aldus voorzitter IJff. “De nood is nu echter zo hoog dat er wat moet gebeuren.”

Uitvoering

Als schrijnendste voorbeeld noemt IJff de Zaan die bijna onbevaarbaar is geworden. Maar ook lokale vaarwegen en recreatie- en binnenhavens langs het Alkmaarder Meer dreigen dicht te slibben.

Het uitbaggeren van vaarwegen is een taak van de waterschappen. Het waterschap mag het vervuilde slib echter niet langer op de walkant gooien. Het plan is daarom om voor het jaar 2008 een drietal grote en een negental kleine(re) opslagplaatsen te creeren in Noord-Holland, in elk waterschap een. Alleen met behulp van de overheid kan die doelstelling worden gehaald, zo stelt IJff.

De raad voor milieu en water is een adviesorgaan dat is samengesteld uit bedrijven en instellingen die met water of milieu te maken hebben. Daarbij zitten onder andere gemeenten, bedrijven, landbouwschappen, waterschappen, de milieufederatie en drinkwatervoorzieningsinstellingen.

Reageer op dit artikel