nieuws

In uta-sector moeten meer mensen werken

bouwbreed

Al geruime tijd is er sprake van toename van de werkgelegenheid in de uta-sector. Niettemin is de werkloosheid nog steeds zeer zorgwekkend. Aldus de bouwbond-FNV in een voorwoord bij de wijzigingsvoorstellen voor de uta-cao, die per 28 februari expireert. Vandaar dat werkgelegenheidsbevorderende maatregelen een groot gedeelte van die voorstellen in beslag nemen.

Geconstateerd wordt dat er weliswaar afspraken zijn gemaakt om concrete aantallen langdurig werklozen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en allochtonen op te nemen, maar daar is weinig van terecht gekomen. De bouwbond stelt daarom voor te gaan werken met enkele medewerkers op projectbasis, gestationeerd in een aantal steden van het land , die liggen in regio’s waar grote bouwbedrijven zijn geconcentreerd.

Die moeten intensief bedrijven bewerken om mensen uit deze doelgroepen tenminste voor een jaar op te nemen. Ter stimulering zouden werkgevers gedurende die tijd ke worden vrijgesteld van betaling aan bedrijfstakeigen regelingen. Ook anderszins ke financiele prikkels worden gegeven, omdat er een apart potje is gevormd omdat bij een vorige cao is afgesproken een deel van de prijscompensatie niet uit te betalen.

Opnieuw stelt de bond in verband met de werkgelegenheid de instelling van een scholingsfonds voor de uta voor.

Meerdere arbeidsvoorwaarden moeten meehelpen de werkgelegenheid te bevorderen. Zo moet verplicht worden gesteld dat alle verkregen vakantiedagen ook in het lopende jaar worden opgenomen. Alleen bij uitzondering, onderbouwd met argumenten, zouden die dagen naar een volgend jaar ke worden overgeheveld.

Werknemers vanaf 50 jaar zouden hiervan moeten worden uitgezonderd. Die zouden opgespaarde dagen ke aanwenden als een soort pre-vutperiode. Overigens zou volgens de bouwbond-FNV een op grond van de vut uitgetreden werknemer verplicht moeten worden opgevolgd.

Vakantiedagen en atv-dagen moeten meer flexibel ke worden opgenomen. Uta-personeel zou zich niet behoeven te schikken naar periodes, waarin de bouwplaats stillegt, maar mogen kiezen voor een drie weken aaneengesloten vakantie in de periode 1 april – 1 november. Daarnaast zou hij vijf aaneengesloten vakantiedagen mogen opnemen in de periode 1 januari- 1 april.

Minder overwerk

Aanpassing van arbeidstijden kan eveneens de werkgelegenheid vergroten. Het systeem van atv-dagen wenst de bond echter alleen veranderd te zien als dat vanuit een oogpunt van werkgelegenheid positief uitwerkt.

In het algemeen wil men de gemiddelde arbeidsduur brengen op 37 uur per week. Dat kan door 5 mei structureel als doorbetaalde vrije dag in de cao aan te wijzen.

Overwerk moet ook sterk worden beperkt, vindt de bouwbond-FNV. Er gaat niet alleen een grote hoeveelheid werkgelegenheid door verloren, maar bovendien wordt de werkdruk van het bestaande uta-personeel verhoogd.

Daarom moet overwerk worden gecompenseerd in vrije tijd. En daarnaast zouden toeslagen moeten worden betaald, varierend van 25 % op het overeengekomen uurloon voor de eerste drie uur per dag, 50 % voor de overige uren op werkdagen en zaterdag tot negen uur ‘s’avonds en 100 % op andere tijdstippen.

Loon en vut

De meer materiele verlangens komen neer op een salarisaanpassing van 2,5 % met als mogelijke extra looneis een verhoging met 1 % als er geen werkgelegenheidsbevorderende maatregelen worden getroffen.

In de cao zou de verplichting moeten worden vastgelegd dat een faciliteit wordt geboden om deel te nemen aan een spaarloon- en/of premiespaarregeling. Beide regelingen zouden moeten ke worden aangewend voor het individuele deel van de vut-regeling.

Ten behoeve van het kapitaaldekkingssysteem voor de vut zouden werkgevers een bijdrage van 0,2 % moeten gaan betalen.

Reageer op dit artikel