nieuws

EIB-directeur: ‘Grond om te bouwen is er voldoende’ Vraag naar woningbouw overstemt Vinex-beleid

bouwbreed Premium

De groei van de woningproduktie bleek vorig jaar met 12 procent groter uit te pakken dan werd verwacht. En ook dit jaar zal de groei in deze sector ondanks belemmeringen op grond van het Vinex-beleid zeker 9 procent bedragen. “Want bouwinitiatieven zullen hun uitweg zoeken en vinden in alternatieve locaties als dat nodig is. De praktijk zal sterker blijken dan de leer.”

Aldus prof.drs. A.P. Buur, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, in zijn prognose van de bouwactiviteit dit jaar. Een dalende koopkracht vorig jaar, een toenemende werkloosheid en een oplopende rente kon de woningproduktie niet remmen. Het afsluiten van Vinex-contracten in de zeven grootste stadsgewesten (de zogenaamde BON-gebieden) is vertraagd, maar elders worden geen problemen verwacht.

Bij de EIB-prognose voor dit jaar is slechts voor een deel rekening gehouden met enige belemmeringen op grond van het Vinex-beleid. Voor dit jaar zal dan ook de afgifte van bouwvergunningen met 10 procent ke dalen tot 97.000 woningen.

Alternatieve locaties

Omdat de positieve ontwikkeling van vorig jaar in het afgeven van bouwvergunningen vertraagd doorwerkt in 1995 zal de groei in de nieuwbouwsector woningen nog 9 procent ke bedragen. Daarmee wordt een woningbouwvolume van – 16,5 miljard bereikt. Buur meent dat de vraag naar woningen niet tot een tweede of derde prioriteit kan worden omgebogen op grond van ruimtelijke ordeningsoverwegingen. Als Vinex-locaties tekort schieten in capaciteit zullen zeker alternatieve locaties zich aandienen.

“De beschikbaarheid van bouwgrond is als gevolg van de Vinex-politiek weliswaar beperkt. Maar dat is heel wat anders dan dat er geen grond om te bouwen beschikbaar zou zijn.”

Groei in gww-sector

Tegenover opnieuw een sterke stijging van de woningproduktie staat het gegeven dat zowel in 1994 als dit jaar het produktievolume in de herstel en verbouwsector van woningen een dalende tendens vertonen. In 1995 zal het produktievolume ruim – 6,6 miljard bedragen ofwel 3,5 procent minder dan vorig jaar toen het ook al weer 4 procent minder bleek te zijn geworden dan in 1993.

Aan de verwachte groei van de bouwproduktie in het algemeen met 3,5 procent dit jaar wordt ook een grote bijdrage geleverd door de grond-, weg- en waterbouw. Het EIB verwacht in deze sector een groei van de produktie met 4,5 procent ten opzichte van 1994 tot een bedrag van f. 10,575 miljard.

Aan deze groei wordt meegewerkt door het rijk, die dit jaar meer investeert in wegen. Ook de gww-produktie in opdracht van bedrijven neemt toe. De opdrachtenstroom van de nutsbedrijven en openbaar vervoerbedrijven neemt eveneens toe. In totaal nemen de opdrachten van bedrijven dit jaar met ongeveer 7,5 procent toe. Zelfs de gemeenten gaan meer opdrachten in de gww-sector verstrekken. Dat hangt samen met de toename van de nieuwbouwproduktie in de b en u.

Utiliteit

De utiliteitssector laat een genuanceerd beeld zien als het om bouwproduktie gaat. De nieuwbouw groeit slechts gering met 1 procent ten opzichte van vorig jaar. En dat mag dus geen naam hebben omdat in 1994 er een daling van 6 procent in de nieuwbouwactiviteiten was opgetreden.

Wel nemen zowel het herstel en de verbouw van utiliteitsgebouwen toe met 3 procent ten opzichte van vorig jaar, terwijl eveneens het onderhoud aan dit soort gebouwen met 3 procent zal toenemen. Alles bij elkaar een verruiming van de produktie in deze sector van ongeveer – 600 miljoen, zoals uit de bijgaande tabel valt op te maken.

Na een aantal jaren waarin het arbeidsbestand in de bouw afnam kon vorig jaar een geringe groei met 0,6 procent worden opgetekend. Het EIB voorziet voor dit jaar een toename van de werkgelegenheid in de bouw met 1,9 procent tot 340.000 mensjaren. Vooral de woningbouw en de gww-sector agen aan deze groei bij.

De bouwproduktie per sector, 1993-1995 en 2000

(mln glds, excl. btw, prijzen 1993)

1993 �% 1994 �% 1995 �% 2000 �% woningbouw

-nieuwbouw 13.555 2,3 15.175 12,0 16.550 9,0 16.650 0,0 -herstel en verbouw 7.180 -4,7 6.875 -4,0 6.650 -3,5 6.875 0,5

utiliteitsbouw

-nieuwbouw 11.115 -15,2 10.375 -6,5 10.500 1,0 11.525 2,0 -herstel en verbouw 3.745 -3,9 3.800 1,5 3.900 3,0 4.375 2,5 onderhoud gebouwen 13.345 0,0 13.475 1,0 13.850 3,0 14.900 1,5

gww

-nieuwbouw en herstel 9.810 0,8 10.125 3,0 10.575 4,5 11.725 2,0 -onderhoud 2.230 0,8 2.250 0,5 2.275 1,0 2.375 1,0 totaal 60.980 -3,3 62.075 2,0 64.300 3,5 68.425 1,5

Reageer op dit artikel