nieuws

Brief De Boer over RO-beleid valt goed bij bouwwerkgevers

bouwbreed

AVBB ziet kansen voor meer woningbouw in Groene Hart De term ‘Het Groene Hart’ is wat het Algemeen Verbond Bouwbedrijf betreft rijp voor de geschiedenisboekjes. “Ik weiger nog over het Groene Hart te spreken”, aldus ing. H.P. Barth. De AVBB-voorzitter spreekt liever over het Centrum van de Randstad, en daar kan best nog wel een deel van worden bebouwd. “Daar is nog ruimte voor vele tienduizenden, wellicht zelfs honderduizend woningen.” En gelukkig biedt minister De Boer in haar brief over het ruimtelijk beleid ook een opening voor extra woningbouw in het Groene Hart. “Dat leid ik er in ieder geval uit af.”

Geen nieuwe nota, geen nieuw beleid. De Vinex blijft van toepassing op de ruimtelijke inrichting van Nederland, de nadruk moet nu liggen op uitvoering van de Vinex-uitvoeringscontracten door de regionale en lokale overheden, en op een zo snel mogelijke actualisatie van het ruimtelijk beleid ten behoeve van de woningbouw in de periode na 2005. In het kort is dat de inhoud van de brief die minister De Boer deze week naar de Tweede Kamer stuurde.

Het AVBB is er tevreden mee, zo blijkt uit de reactie van Barth. “Niemand heeft behoefte aan een nieuwe nota”, vindt de AVBB-voorzitter. Hij kan zich eveneens vinden in het formele standpunt dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Vinex-beleid nu bij de lagere overheden ligt. “Het is terecht dat De Boer dat doet, hoewel er natuurlijk altijd knelpunten zullen zijn die een gezamenlijke aanpak van rijk en lagere overheden noodzakelijk maken. Dan heb ik het bijvoorbeeld over het punt van zorg, dat er tijdig voldoende bouwlocaties beschikbaar komen.”

En ook het voornemen van De Boer om haast te maken met de actualisatie van het ruimtelijk beleid voor de periode 2005-2015 kan de goedkeuring van het AVBB wegdragen.

Barth is evenzeer tevreden over de erkenning van De Boer dat er meer woningen nodig zijn dan eerdere prognoses hadden voorspeld. Zoals bekend meldde de Rijksplanologische Dienst in haar Ruimtelijke Verkenningen 1994 dat er 55.000 woningen extra zullen moeten worden gebouwd. Dat heeft al geleid tot een verhoging van het bouwprogramma in de VROM-begroting met 28.000 woningen. En in de brief meldt De Boer dat met de andere overheden overleg wordt gevoerd over de vraag hoe de resterende 27.000 woningen ke worden gerealiseerd zonder dat de Vinex-akkoorden moeten worden opengebroken. “Wij zijn er gelukkig mee dat nu eindelijk wordt erkend dat de prognoses te laag waren”, aldus Barth. “Ook zijn we blij met de constatering van De Boer dat prognoses grote marges met zich meebrengen, waar flexibel mee moet worden omgegaan. Het is voor het eerst dat dit onderkend wordt. Dat is winst.”

Groene Hart

Opvallend is dat het AVBB ook blij is met de mogelijkheden die zouden zijn gecreeerd voor extra woningbouw in het Groene Hart. Opvallend, omdat in de brief duidelijk wordt gesteld dat het Groene Hart niet bij de verstedelijkingsmodellen voor de periode na 2005 zal worden betrokken.

Volgens Barth heeft de bewindsvrouw toch een opening geboden voor meer: “In diverse media heeft De Boer zich in die richting uitgelaten. Zij stelt weliswaar zorg te hebben voor het Groene Hart, maar merkt daar tegelijkertijd bij op dat het wel een levend hart moet blijven.”

Voor de AVBB-voorzitter is dat voldoende basis een hernieuwde discussie aan te zwengelen over aanvullende woningbouw in het Groene Hart. Hij weigert tijdens het gesprek ook consequent die term te gebruiken. “Ik vind dat die benaming rijp is voor de geschiedenisboekjes. Eerder moet worden gesproken over het Centrum van de Randstad. En daar zijn nog ruimschoots voldoende mogelijkheden voor woningbouw. Natuurlijk zijn er gebieden waar je voorzichtig mee om moet gaan. Maar het is dwaasheid te veronderstellen dat ieder grassprietje waar een vogel overheen is gevlogen van bijzondere betekenis is. Er zijn gebieden waar nog best wel gebouwd kan worden, zonder dat de waardevolle natuur in het centrum van de Randstad wordt bedreigd. Gelukkig sluit de minister die discussie niet uit.”

Onvermijdelijk

Volgens Barth is het ook onvermijdelijk dat er opnieuw naar het Groene Hart wordt gekeken. “We zullen ook in het centrum van de Randstad moeten zoeken naar ruimte voor wonen en werken. De helft van de inwoners van Nederland woont in dit gebied. Dat kun je niet stoppen, voor die mensen zul je ruimte moeten vinden, ook in het centrum.”

Een blikverschuiving richting locaties in Noord-Brabant en Gelderland vindt Barth onverstandig, omdat dit alleen maar tot “ongewenste pendel” en dus tot meer files en opstoppingen van en naar de Randstad zal leiden. “Ik ben uitermate beducht voor een antwoord op de problemen in deze richting, omdat de infrastructuur in die gebieden niet is berekend op zulke grote vervoersstromen. Wil men daar grote locaties ontwikkelen, dan zal toch eerst de infrastructuur moeten worden verbeterd.”

Rest nog de vraag voor hoeveel woningen de AVBB-voorzitter ruimte ziet in het Centrum van de Randstad. “Neem de 120 hectare die bij Harmelen is uitgetrokken voor tuinbouwkassen”, rekent Barth voor. “Daar ke net zo goed woningen worden neergezet. Uitgaande van een dichtheid van 40 woningen per hectare, ke op die 120 hectare zo’n 5000 woningen worden gerealiseerd. Er zijn in het centrum van de Randstad makkelijk twintig van dat soort plekken aan te wijzen. Dat betekent dat er in ieder geval vele tienduizenden, en wellicht zelfs honderdduizend woningen extra ke worden gebouwd…”

Reageer op dit artikel