nieuws

‘Heffing bouwgrondstoffen verkapte lastenverzwaring’

bouwbreed

Het bedrijfsleven acht de extra heffing van f. 1 per ton zand, grind of klei een verkapte lastenverzwaring voor de betrokkenen in de bouwwereld. Het verwacht niet dat er door deze heffing zuiniger gebruik van de grondstoffen zal worden gemaakt.

Dat valt op te maken uit het rapport ‘Hoofdlijnen uit de inspraak op het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen’.

Het bedrijfsleven onderschrijft wel de uitgangspunten van het door minister Maij opgestelde (en in maart van dit jaar uitgebrachte) structuurschema om een zuiniger gebruik van de grondstoffen te bevorderen.

Een heffing van f. 1 per ton zal, zo verwacht men, niet het beoogde effect hebben. Men vindt het onwaarschijnlijk dat door de heffing een regulerend effect zal optreden.

In het structuurschema wordt voorgesteld dat van de f. 100 miljoen die de extra heffing naar verwacht zal opbrengen, f. 20 miljoen wordt aangewend voor onderzoek naar mogelijkheden van zuinig grondstoffengebruik. De overige f. 80 miljoen moeten volgens Maij “via lastenverlichting worden teruggeploegd naar het bedrijfsleven”.

De kostenstijging van de grondstoffen zal volgens de inspraakreacties van het bedrijfsleven echter veelal worden afgewenteld op de opdrachtgever, in veel gevallen de gemeenten. “Bij veel insprekers rijst de vraag of dat wenselijk is”, aldus het rapport.

Enkele insprekers (met name de Stichting Natuur en Milieu) vinden de heffing van f. 1 overigens te laag om een substantieel regulerend effect te sorteren.

Europees hof

Het grote aantal reacties uit het bedrijfsleven was overigens te verwachten op grond van het feit dat de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieen (FODI) al direct na het uitkomen van het structuurschema er zich fors tegen heeft verzet en zijn achterban heeft gemobiliseerd. De organisatie overweegt nog een klacht over de in te voeren heffing in te dienen bij het Europees Hof.

In het rapport wordt verder ingegaan op het belang van de nabestemmingen bij ontgrondingen, zoals recreatie- en natuurgebieden.

Een aantal insprekers pleit voor het bevorderen van een koppeling van natuurontwikkeling en winning van delfstoffen om het natuurlijke landschap zoveel mogelijk te behouden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels