nieuws

Wijziging voorkeursrecht kan naar Raad van State

bouwbreed Premium

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten zal voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Dat heeft het kabinet afgelopen vrijdag besloten.

Sinds begin dit jaar wordt gesproken over een uitbreiding van het voorkeursrecht. Toen bleek namelijk dat gemeenten in de problemen kwamen bij de verwerving van grond op Vinex-locaties, omdat deze veelal reeds in particuliere handen was. In maart stuurden vervolgens de toenmalige bewindslieden van VROM een notitie over het grondbeleid rond de Vinex naar de Tweede Kamer, samen met een ‘proeve’ van een wetsvoorstel. Op verzoek van de Kamer zijn vervolgens de notitie en de ‘proeve’ voor advies naar de RARO, de RAVO en het IPO gestuurd. Het standpunt van de VNG, voorstander van wijziging van de wet, was reeds bekend. Uit de adviezen en ook uit overige reacties bleek brede steun voor de wetswijziging.

Met de gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten kan op basis van een gemotiveerd raadsbesluit sneller op de ontwikkelingen in de grondmarkt worden gereageerd. Dit gebeurt door het voorkeursrecht vooruitlopend op het van kracht worden van het bestemmingsplan vast te leggen. Daarvoor zal de wet vereenvoudigd worden en zullen enkele toezichtrelaties worden geschrapt. De verantwoordelijkheid voor de inzet van dit instrument komt hierdoor primair bij de gemeenten te liggen.

Acht weken

Indien snel moet worden gereageerd op ontwikkelingen op de grondmarkt ke burgemeester en wethouders ook tijdens de voorbereiding van het raadsbesluit gedurende maximaal acht weken een voorlopig voorkeursrecht vestigen.

Tenslotte worden in het wetsvoorstel maatregelen getroffen om wetsontduiking tegen te gaan.

Het kabinet gaat ervan uit dat het wetsvoorstel, dat voor alle gemeenten gaat gelden, na spoedige behandeling door de Raad van State en het parlement in 1996 in werking kan treden.

Reageer op dit artikel