nieuws

Licht offensieve tactiek ministerie van Defensie

bouwbreed Premium

Voor defensieterreinen worden vaak betonstraatsteenverhardingen toegepast. Zeker daar waar met zwaar materieel als pantservoertuigen wordt gereden en geparkeerd. Asfalt blijkt zowel in zomer als winter te veel plastisch gedrag te vertonen onder dergelijke belastingen. Daarom worden betonstraatstenen met een splintervrije kop het meest toegepast”, zegt ir J.P. Verbeek van de afdeling technisch beleid en beleidsadviseur civiele techniek van de Dienst Gebouwen Werken en Terreinen van Defensie (DGWT).

“Wij stimuleren tevens dat deze verhardingen waar mogelijk machinaal worden aangelegd.”

Er is ooit sprake van geweest dat het ministerie van Defensie de machinale werkwijze bij bepaalde poen in het bestek zou opnemen. “We hebben dit overwogen met het oog op de arbeidsomstandigheden. Te meer omdat de overheid juist verbetering van de arbozorg nastreeft. Na overleg met de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsook met Rijkswaterstaat is het voorschrijven afgewezen, mede omdat het bouwministerie wel de lasten zou moeten dragen via in aanvang hogere kosten, terwijl Sociale Zaken de lusten zou krijgen door besparingen op bijvoorbeeld de wao, maar niet mee wilde betalen aan extra investeringen.”

Belastinggeld

“We hebben ook zelf overwogen om machinaal straten in de bestekken voor te schrijven en extra kosten voor lief te nemen. Maar de vraag is tot hoever je kunt gaan. Een paar procent duurder bij aanvang van machinaal straten voor onze terreinen is misschien nog acceptabel, maar anderzijds zijn we verplicht als overheid om met belastinggeld een goede kwaliteit tegen zo gering mogelijke kosten te halen. Wat dat betreft ke we moeilijk onze nek uitsteken. Wel hanteren we nu het beleid dat we meedenken en meepraten over het ‘wat’ en ‘hoe’ van een bestrating. Het ‘hoe’ blijft echter een verantwoordelijkheid van de aannemer”, aldus Verbeek.

De markt wordt dus de nodige vrijheid gegund. Desalniettemin is er sprake van een behoorlijke stimulans richting aannemers. Via de vakoverleg-bijeenkomsten met de regionale directies van DGWT wordt gevraagd in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, waaronder machinaal straten.

Hoewel de directies autonoom zijn in het schrijven van de bestekken en de machinale verwerking niet expliciet opnemen, praten ook zij vaak met aannemers als het po bij uitstek geschikt is voor machinaal straten. Juist de grote parkeerterreinen en opstelplaatsen voor voertuigen lenen zich voor deze methode. Daarbij wordt de toepassing gestimuleerd door een korte uitvoeringstijd te verlangen en tijdens de inlichtingen voor de aanbesteding machinaal straten aan te prijzen.

Egalisatie

“Kwalitatief ervaren wij geen verschillen tussen handmatig en machinaal straten”, stelt Verbeek, die menig werk heeft bezocht. Meestal, hoewel dit afhangt van de ondergrond, kiezen we voor een puinfundering of stabilisatie met daarop een laag straatzand.

Wanneer sprake is van machinaal straten wordt tevens een goede egalisatie verlangd, alvorens de betonprodukten, uiteenlopend van stenen tot zeskantegels, worden aangebracht.

Ook de kantopsluitingen in de vorm van betonbanden zijn belangrijk; want er vinden nogal wat wringings- en remkrachten op de verharding plaats bij draaiende en stoppende pantservoertuigen. Op het oefenterrein Lauwersmeer zijn zelfs banden van 1 meter breedte toegepast. Net als de hele bestrating van 10 cm dikke rode en grijze stenen zijn die vanzelfsprekend machinaal aangebracht.

Het oefenterrein Lauwersmeer is met zijn 80.000 m2 een van de grote Defensiepoen die machinaal zijn gestraat. Met name in het noorden van het land en in de regio Gelderland zijn de afgelopen jaren meer projecten van Defensie machinaal gestraat. Het betreft dan meestal grote parkeerterreinen, die simpelweg om machinaal straten vragen. Gelukkig zegeviert dan de logica en zoekt de aannemer naar oplossingen als antwoord op het voorstel van DGWT om het po machinaal te bestraten.

“De wetenschap dat dergelijke grootschalige poen op deze wijze ke worden aangelegd is binnen Defensie goed verspreid. We proberen nu de verbinding te leggen naar de aannemerij. Bij kleinere poen en bestratingen met patronen is de methode nog buiten beeld. De Europese richtlijnen inzake arboplannen, die opdrachtgevers verplicht stellen mee te werken aan arbozorg, gaan echter ook voor de wegenbouw gelden en dus ook voor ons. Wellicht wordt onze inbreng dan nog offensiever van aard.”

Reageer op dit artikel