nieuws

GS Noord-Brabant willen meetnet voor bepaling bodemkwaliteit

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant willen een provinciaal meetnet voor de bepaling van de bodemkwaliteit opzetten. Dat moet gebeuren op basis van een studie die het bureau Tauw Milieu uitvoerde. Voor de uitvoering van de eerste meetronde is door middel van een meervoudige uitnodiging vrijblijvend offerte gevraagd.

Tevens is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene gevraagd een technisch inhoudelijke bijdrage te leveren aan de uitvoering van het meetnet, zodat goed wordt aangesloten op het landelijke meetnet voor de bodemkwaliteit.

Het provinciale meetnet moet de huidige kwaliteit van de bodem vaststellen en tijdig veranderingen ke aantonen. Het systeem dient tevens de bodemkwaliteit in kwetsbare gebieden te bewaken en met andere meetnetten in de provincie een samenhangend beeld ke geven van de verandering in de milieukwaliteit.

Deze taken sluiten aan op de taken die de provincie aan de hand van de Wet bodembescherming moet uitvoeren. Er bestaat ook een verband met de Wet milieubeheer die de provincies voorschrijft elke vier jaar een provinciaal milieubeleidsplan vast te stellen waarin het milieubeleid en de verwachte effecten daarvan aan de rode komen.

Sanering

Gegevens over de kwaliteit van de bodem leveren inzicht in tot nu toe onbekende oorzaken van aangetroffen vervuilingen van bodem en grondwater. In het geval van bodemsanering kan men tevens rekening houden met de zogeheten ‘achtergrondkwaliteit’ van de bodem. Dit geldt tevens voor de toetsing van de bodemkwaliteit bij uitbreidingsplannnen.

Het landelijke meetnet dat het RIVM voor de bepaling van de bodemkwaliteit opzette geeft geen gebiedsdekkend beeld waarop provincies hun beleid ke afstemmen. Drenthe en Utrecht beschikken inmiddels al over een eigen meetnet terwijl andere provincies een dergelijk systeem voorbereiden. Een interprovinciale werkgroep die regelmatig met het RIVM overlegt begeleidt deze opzet.

Het Provinciaal Meetnet Bodem Kwaliteit Noord-Brabant richt zich in de eerste plaats op de verspreiding van zware metalen en organische microvervuilingen met ondermeer PCB’s en PAK’s. Het bijbehorende basismeetnet omvat maximaal 124 meetlocaties. Daarvan liggen er 34 in bos- en natuurgebieden en 90 in landbouwgebieden.

Het net hangt samen met het (provinciaal) meetnet voor de kwaliteit van het grondwater, het nog verder te ontwikkelen ecologische meetnet en het landelijke meetnet dat het RIVM ontwikkelt.

Reageer op dit artikel