nieuws

Brabant staat opslag gevaarlijk zinkafval toe

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben de ontwerp-beschikking vastgesteld voor de definitieve opslag van 2,3 miljoen ton jarosiet en 300.000 ton gips. Deze stoffen vallen onder de categorie gevaarlijk afval en werden in de afgelopen decennia geproduceerd bij Budelco in Budel-Dorplein. VROM gaf hiervoor een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af.

Bedelco haalt zink uit zinkerts. Bij dit proces ontstaat de waterige slurrie jarosiet. Momenteel ligt dit afval op het fabrieksterrein opgeslagen in drie omdijkte bekkens waarvan de bodem met folie is bekleed. Onlangs is een vierde bekken in gebruik genomen. In de loop van de tijd dikt het jarosiet in. Gevaarlijke stoffen als cadmium, lood, zink, kwik, arseen en antimoon sijpelen evenwel met het regenwater naar het grondwater door zodra de bodembekleding mankementen vertoont. Het eerste bekken dat twintig jaar geleden werd aangelegd, lekt inmiddels.

Lekken

De commissie-mer concludeerde inmiddels dat in-situ sanering minstens evenveel bescherming biedt als overslag in nieuwe bekkens. TNO onderzocht deze kwestie op verzoek van GS en stelt dat in-situ aanpak door middel van hydrologische beheersing kan plaats vinden. Op voorhand kan echter niet worden gezegd dat de wijze van beheersen die Budelco voorstelt een garantie geeft voor een afdoende beheersing van een lange termijn opslag. De vergunningvoorschriften geven aan dat aanvullende veldexperimenten en nader onderzoek en modellering deze voorzieningen moeten controleren. Het lekkende bekken moet op 1 januari 1997 zijn afgedekt.

Verglazen

Aangezien de ontwerp-beschikking alleen verband houdt met het beheersen van de situatie gaat deze niet in op aanvullende saneringsmaatregelen. Budelco dient hiervoor een plan op te stellen.

In het verleden drong Noortd-Brabant aan op het verwerken van jarosiet. Budelco besteedde aan het bijbehorende onderzoek inmiddels enkele miljoenen. Technisch is het mogelijk dit afval eventueel met andere (afval)stoffen te verglazen. Daarmee ontstaat een ongevaarlijk materiaal dat als bouwmateriaal kan dienen.

De bouw van een verwerkingsfabriek bleek evenwel economisch niet haalbaar. Budelco onderzoekt of het technisch en economisch haalbaar is schoon erts te gebruiken bij de zinkproduktie. In dat geval ontstaat geen jarosiet of ander afval.

Uiterlijk 1 april 1995 besluit het bedrijf uiterlijk 1 juli 1998 alleen schoon erts te gebruiken.

Reageer op dit artikel