nieuws

Brabant dreigt te verdrogen door sanering grondwater

bouwbreed Premium

De provincie Noord-Brabant verwacht dat de sanering van verontreinigd grondwater botst met de belangen uit het Waterhuishoudingplan en het NMP. In 1993 werd zo’n 10 miljoen kubieke meter grondwater opgepompt. Gezien de toename van het aantal saneringen in eigen beheer zullen deze hoeveelheden alleen maar ke toenemen. VROM stelt de provincie voor 1995 en later ruim f.13 miljoen beschikbaar voor onderzoek en sanering van vervuilde bodems.

Noord-Brabant telt sinds 1 juni 1994 zo’n 6150 gevallen van bodemvervuiling. Dit jaar zijn ruim 300 nieuwe onderzoeksgevallen aangemeld. Onderzoek en/of sanering zullen hier voornamelijk in eigen beheer volgen. In 123 gevallen volgden saneringen inclusief verwerking en/of schoonmaak van de vervuilde grond. De provincie rondde 672 gevallen technisch af na onderzoek met kennisgeving aan de Inspectie Milieuhygiene en de desbetreffende gemeenten. In 2791 gevallen voeren derden onderzoeken en saneringen uit zonder bijdragen van het budget van de WBB. In 1993 beliepen de geschatte kosten van deze activiteiten ruim f.30 miljoen.

Stortplaatsen

Volgens het Programma Bodemsanering/Waterbodemsanering 1995 uit het Milieuprogramma 1995-1999 van Noord-Brabant komen op de inventarisatielijst pakweg 900 voormalige stortplaatsen voor. Deze veroorzaken veelal onbekende milieurisico’s omdat geen betrouwbare informatie en onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Daarbij komt dat onderzoek door middel van de gefaseerde IBS-aanpak voor stortplaatsen een weinig op praktisch nut gerichte aanpak betekent. Het Model Verkennend Onderzoek Stortplaatsen (VOS) van Noord-Brabant moet snel en systematisch inzicht geven in de risico’s die stortplaatsen ke veroorzaken.

Het model voorziet verder in een volgorde van aanpak en geeft de aanzet tot te treffen maatregelen. In juni vond op alle bekende stortplaatsen een VOS-onderzoek plaats. De kosten van onderzoek ke als gevolg van de beperkte middelen niet ten laste komen van het provinciale budget voor de bodemsanering. Nader onderzoek moet uitsluitsel geven over de dekking van de kosten voor onderzoek en beheer.

In Noord-Brabant maken 1269 benzinestations deel uit van het werkprogramma milieumaatregelen bij tankstations. Van dit aantal sloten er 259 een contract met de Stichting Uitvoering Bodemsanering Amovering Tankstations (SUBAT). Daarvan zijn nog 253 poen uit te voeren. Anders dan in voorgaande jaren ontving de provincie van het ministerie van defensie voor 1993 en 1994 geen (definitief) programma voor de sanering van defensieterreinen.

Autowrakken

Noord-Brabant verwacht dat in 1995 het grootste deel van de lopende projecten uitvoering volgt. Het Defensie Meerjarenplan Milieu geeft aan alle desbetreffende vervuilingen in 2000 af te ronden. In het geval van voormalige bedrijfsterreinen leverde onderzoek zo’n 70.000 gevallen van bodemvervuiling op. In 1995 zal de provincie de resultaten praktisch toetsen. Volgend jaar wordt ook onderzoek gedaan naar de toestand van de bodem onder voormalige bergplaatsen voor autowrakken.

In 1995 zal Noord-Brabant minimaal f.1038.400 aan grondreiniging en f.1947.000 aan het oplossen van knelpunten in de stadsvernieuwing en infrastructuur moeten uitgeven. Het indicatieve budget voor de provincie komt in 1995 uit op f.12.980.000, exclusief de waterbodems. Omvangrijke gevallen die onder de pofinanciering vallen zijn de voormalige gasfabriek Tilburg, Gerjo Vlijmen, de vervuiling met zware metalen in de Kempen en het po St. Bavostraat Rijsbergen. Voor onderzoek en sanering van Vinex-locaties in de BON-regio Eindhoven-Helmond en de niet-BON-regio’s Breda, Tilburg en Den Bosch zegde het rijk f.18,7 miljoen toe. Voor Eindhoven-Helmond ligt f.11,8 miljoen gereed. Dit bedrag komt bij het provinciale WBB-budget.

Voor de aanpak van vervuilde regionale waterbodems stelt Noord-Brabant in 1995 f.1146.000 beschikbaar. Met de voorgenomen schoonmaak loopt de provincie vooruit op een ontwerp-wetsvoorstel voor de uitbreiding van de WBB in de loop van volgend jaar met bijzondere regels voor de sanering van de waterbodem. Naast de geplande onderzoeken vinden enkele proefsaneringen plaats. Voor de uitvoering van het programma wordt een indicatief totaalbedrag van f.4500.000 geraamd.

Reageer op dit artikel