nieuws

‘Beschamende politieke intriges rond wegaanleg’

bouwbreed

De provincie Noord-Brabant moet zo snel mogelijk een einde maken aan wat de Socialistische Partij (SP) omschrijft als “zeer beschamende politieke intriges op gemeentelijk niveau in Den Bosch” met betrekking tot “de weg door Gement”.

In schriftelijke vragen verzoekt de SP gedeputeerde staten “een duidelijk standpunt in te nemen over de voorgenomen aanleg van deze weg”. Wat de SP betreft moet dat een afwijzend standpunt zijn omdat “de voorgenomen aanleg van de weg strijdig is met het provinciale ruimtelijke ordenings- en verkeersbeleid”.

Vandaar dat er bij GS met klem op wordt aangedrongen “de gemeente Den Bosch een duidelijk politiek signaal te geven om de plannen voor de weg door Gement te staken”.

Volgens de SP vindt al lange tijd discussie plaats over aanleg van de betreffende weg. Gesproken wordt in dit verband van “een paradepaardje van de gemeente Den Bosch”.

Maar de SP meent dat er veel argumenten tegen aanleg ervan pleiten.

Ten eerste omdat er een goed en ook goedkoop alternatief over bestaand trace mogelijk is, waarbij het Heetmanplein wordt gereconstrueerd: “Dit alternatief is door een gerenommeerd verkeerskundig adviesbureau doorgerekend en kan de toets der kritiek meer dan doorstaan”.

Voorts zijn de plannen strijdig met het streekplan, omdat daarmee de groene hoofdstructuur wordt doorsneden. Bovendien worden de natuurontwikkelingsmogelijkheden aansluitend aan de Moerputten belemmerd en het historisch stadsgezicht ernstig geschaad.

Bouwlocatie

De SP vraagt zich af “wat het belang van Den Bosch is om halsstarrig vast te houden aan de weg door Gement. Er is maar een reden te bedenken: en dat is om op korte termijn een nieuwe bouwlocatie tussen Den Bosch en Vught te ke ontwikkelen.” Die optie wordt volgens de SP echter “op korte termijn door de provincie uitgesloten” maar voegt er tegelijk aan toe dat “overal in het land te constateren is dat het weren van bebouwing op dit soort locaties uiteindelijk een verloren zaak is”.

Zeker na het recente herindelingsbesluit over de samenvoeging van den Bosch en Rosmalen is er naar de mening van de SP “absoluut geen zwaarwegend belang voor een bouwlocatie ter plaatse. Na het stillen van de landhonger van Den Bosch komt er elders in de gemeente voldoende geschikte bouwlocatie voorhanden”.

Doordrukken

Desondanks wil volgens de SP de gemeente Den Bosch “ten koste van alles de weg door Gement doordrukken. Dit gaat zelfs zo ver, dat het Bossche college via GS en via het provinciale managementteam probeert de provinciale ambtenaren die zich voor het alternatief van de weg door Gement inzetten, het zwijgen op te leggen”.

De SP noemt dat “een absoluut verwerpelijke handelwijze”.

Reageer op dit artikel