nieuws

WGD wil naar drie vezels per kubieke centimeter lucht Scherpere grenswaarde glas- en steenwol bepleit

bouwbreed

De Commissie Werkgroep van Deskundigen (WGD), onderdeel van de Gezondheidsraad, wil de wettelijke grenswaarde voor blootstelling aan glas- en steenwol bepaald zien op drie respirabele (inadembare) vezels per kubieke centimeter lucht. Dat is een aanzienlijke aanscherping van een eerder uitgebracht advies. Daarin werd namelijk nog uitgegaan van vijf respirabele vezels per kubieke centimeter lucht.

Het nieuwe, bijgestelde standpunt van de WGD is verwoord in een concept-eindrapport, waarop maatschappelijke organisaties tot 1 december van dit jaar ke reageren.

Hun commentaar zal door de Gezondheidsraad betrokken worden bij het vaststellen van een definitief advies aan de ministers Borst (Volksgezondheid) en Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Verwacht wordt dat dit advies in de loop van 1995 zal worden uitgebracht.

De voorgestelde grenswaarde blijft overigens nog steeds achter bij hetgeen de producenten van minerale wolprodukten, verenigd in de overkoepelende organisatie ‘Mineral Wool Association’ (MWA), met de vakbonden in onder meer de bouwnijverheid, in augustus dit jaar in een convenant hebben vastgelegd.

Overeengekomen daarin werd een grenswaarde van twee vezels per kubieke centimeter lucht. Bovendien stelden partijen vast dat een blootstellingsniveau van een vezel per kubieke centimeter lucht wellicht haalbaar is. Het streven is er in elk geval op gericht dat te bewerkstelligen.

Kanker

De WGD komt tot de slotsom dat zowel in inhalatieonderzoek bij mensen als bij dieren geen aanwijzingen zijn gevonden dat glaswol en steenwol carcinogene potentie (kankerverwekkende eigenschappen) hebben.

Vandaar dat volgens de werkgroep voor glaswol volstaan zou ke worden met een grenswaarde van 4,8 inadembare vezels per kubieke centimeter lucht. En voor steenwol zou dat 3,3 vezels ke zijn.

Opvallend is de conclusie van de WGD ten aanzien van de blootstelling aan slakkenwol. Die zou aanzienlijk minder gevaarlijk zijn dan – met name door de vakbonden – is verondersteld. De werkgroep acht daarom een grenswaarde van 21 vezels per kubieke centimeter verantwoord.

Al met al beveelt de werkgroep aan om voor alle soorten glas- en steenwol een grenswaarde aan te houden van drie vezels per kubieke centimeter lucht.

Voor alle drie vezelsoorten wordt overigens wel met klem bepleit “de blootstelling zoveel mogelijk te beperken, in het bijzonder wat betreft de dikkere vezels”. Dit omdat die een verhoogde irritatie aan huid, ogen etc. geven.

Ingenomen

Voorzitter J. van Brummen van de MWA is ingenomen met het advies van de werkgroep: “Wij hebben geen moeite met het concept-eindrapport. Het bevestigt wat wij altijd al verklaard hebben, namelijk dat glas- en steenwol geen carcinogene potentie hebben. De WGD sluit zich daarmee aan bij de opvattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. En dat is toch een autoriteit.”

Maar hij voegt er wel aan toe dat met glas- en steenwol zorgvuldig moet worden omgegaan. “Dan genereer je geen grote hoeveelheden stof en loop je geen enkel risico”, stelt hij vast. Maar volgens hem “ke mensen in de praktijk de meest stomme dingen uithalen met glas- en steenwol”. Als concreet voorbeeld noemt hij het op de bouwplaats op maat maken van isolatiemateriaal met behulp van een ruwe zaag of zelfs een spade, in plaats van een scherp mes.

Positief

Beleidsmedewerkster Willemien de Groot van de Hout- en Bouwbond CNV beoordeelt het opschuiven van de werkgroep van vijf naar drie vezels positief. Maar dat gaat haar nog niet ver genoeg.

“Wij hanteren het eerder met de MWA afgesloten convenant als toetssteen. Daarin is als norm 2 vezels per kubieke centimeter lucht overeengekomen, terwijl zelfs een vezel als streefwaarde wordt gehanteerd. Jammer dat het advies van de werkgroep niet aansluit bij deze convenantsafspraken. Wij gaan een stap verder, omdat we het zekere voor het onzekere willen hebben”, verklaart ze.

Reageer op dit artikel