nieuws

Werkgevers willen voor bouw uitzendexperiment

bouwbreed Premium

Het Algemeen Verbond Bouwbedrijf heeft minister Melkert van Sociale Zaken gevraagd voor de bouwnijverheid een experiment te willen toestaan met het uitzenden van bouwvakpersoneel. Dit experiment zou in de plaats moeten komen van het regeringsplan het vergunningenstelsel voor uitzendbureaus af te schaffen.

Tot nu toe is het uitzendbureaus verboden tijdelijk personeel te bemiddelen die zouden moeten vallen onder de werkingssfeer van de cao’s voor het bouwbedrijf, het schilders- en afwerkingsbedrijf, het natuursteenbedrijf en het stukadoorsafbouw- en terrazzobedrijf.

De meningen in de bouw over het los laten van dit uitzendverbod zijn verdeeld.

Werknemersorganisaties willen het verbod zonder meer handhaven, werkgevers stelden al in 1991 dat men via een experiment zou willen nagaan in hoeverre de mogelijke voor- en nadelen van het loslaten van het verbod zich in de praktijk zouden manifesteren, zo blijkt uit een brief van het AVBB aan de minister.

De werkgevers hebben nu opnieuw om een dergelijk experiment gevraagd. In een vast te stellen overgangsperiode zou in de bouwnijverheid ervaring ke worden opgedaan met een gecontroleerd experiment met een beperkt aantal commerciele uitzendbureaus.

Ook bedrijfstakfondsen

Over de voorwaarden van een dergelijk experiment is al geruime tijd geleden overeenstemming bereikt met de Algemene Bond Uitzendondernemingen ABU. Het betreft onder andere afspraken over de beloning van uitzendkrachten, de afdracht van premies aan een aantal bedrijfstakfondsen (het AVBB noemt o.a. het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds, het Scholingsfonds en het Collectieve Ongevallen Fonds), alsmede ‘de toeleiding van uitzendkrachten naar de opleidingsstructuur van de bedrijfstak’.

Door deze afspraken ke mogelijke nadelige effecten van uitzendarbeid voor de bedrijfstak worden voorkomen, zo menen de werkgevers.

Een dergelijk experiment zou dan ook veel beter werken dan een speciale uitzendconstructie op bedrijfstakniveau, zoals die door de bouw- en houtbond FNV is voorgesteld, aldus het AVBB.

Record aantal

Er wordt in het algemeen steeds meer gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte bekend dat in het derde kwartaal van dit jaar 59,4 miljoen uitzenduren werden geteld, waarmee een record is gevestigd.

Omgerekend gaat het om ongeveer 115.000 volledig werkzame personen per maand. Ook de omzet van de uitzendbureaus kwam op een recordhoogte. Voor het eerst kwam de omzet in een kwartaal namelijk boven de f. 1,6 miljoen.

De gemiddelde toename van het aantal uitzenduren over drie kwartalen bedroeg bijna 15 %. In het eerste kwartaal van dit jaar lag het aantal nog op ongeveer hetzelfde niveaus als vorig jaar in dezelfde periode.

In het tweede kwartaal lag dit aantal bijna zes miljoen en in het derde kwartaal ruim twaalf miljoen hoger dan in de overeenkomstige kwartalen van 1993.

Een dergelijk patroon werd ook in andere jaren waar genomen, maar een zo scherpe stijging als dit jaar wordt door het CBS uniek genomen.

Reageer op dit artikel