nieuws

Vergunningverlener kan rekening houden met certificaat Milieuzorgsysteem geeft bedrijf meerwaarde

bouwbreed

Invoeren van milieuzorgsystemen in bedrijven is in Nederland niet wettelijk voorgeschreven. Het gebeurt door bedrijven op basis van vrijwilligheid. Ook in de bouw wordt dat gedaan omdat daar voor bedrijven voordelen aan verbonden ke zijn. De overheden ke bij verlenen van vergunningen rekening gaan houden met het hebben van een gecertificeerd milieuzorgsysteem. Leidraad bij het opzetten van een dergelijk systeem is vooralsnog de Britse norm BS 7750.

Volgens de doelstellingen voor de milieuzorg uit de regeringsnotitie ‘Bedrijfsinterne Milieuzorg’ van 1989 dienen In 1995 dienen vrijwel alle 10.000 tot 12.000 bedrijven die een (middel) grote milieubelasting veroorzaken of waaraan bijzondere milieurisico’s zijn verbonden over een goed functionerend integraal milieuzorgsysteem te beschikken. Bovendien moet in 1995 in alle relevante branches duidelijke stappen zijn ondernomen om te komen tot invoering van een partieel milieuzorgsysteem in de naar schatting 250.000 bedrijven met beperkte milieubelasting. Dit allemaal op basis van vrijwilligheid. Onderzoek in 1992 gaf aan dat deze doelstellingen bij ongewijzigd beleid niet te halen waren. Vorig jaar besloot de regering het tempo van invoeren van milieuzorgsystemen bij de 10.000-groep te versnellen. Een vrijwillige basis blijft daarbij uitgangspunt.

Alleen de hele grote bouwbedrijven horen tot de 10.000-groep. De milieubelasting hangt daarbij in hoge mate samen met specialistisch werk dat bij bedrijfsonderdelen wordt uitgevoerd en niet met de normale bouwstromen die de hoofdmoot van de werkzaamheden vormen. Ruim 80% van de bedrijven in de bouw hoort tot de groep met een beperkte milieubelasting. Ook voor deze bedrijven biedt het beschikken over een milieuzorg systeem voordelen., zo wordt duidelijk gemaakt bij de cursus ‘Milieuzorg en certificatie’ van het Nederlands Normalisatie-instituut te Delft.

Kosten en baten

Een goed opgezet en functionerend milieuzorgsysteem biedt voordelen. Sommige daarvan ke worden vertaald in kostenbesparingen. Bij andere voordelen is dat moeilijk. Soms is het onmogelijk.

Als voordelen zijn is te noemen: betere greep op de milieusituatie in het bedrijf, geringere kans op calamiteiten, kleinere kans op aansprakelijkheid voor milieuschade zoals bodem- en waterverontreiniging, mogelijke kostenbesparingen door minder emissies en afvalstoffen en efficientere werkwijze, adequatere reactie bij incidenten door betere voorbereiding en training.

Nadelen zijn er ook. Opzetten en invoeren van een milieuzorgsysteem betekent een aanzienlijke inspanning die veelal met een beperkte groep van ervaren mensen moet worden geleverd. Ook vergt een milieuzorgsysteem vaak een wat meer geformaliseerde werkwijze dan die welke zonder hanteren van een dergelijk systeem wordt gevolgd. Dit wordt vaak gezien als een toename van de bureaucratie. Wordt dit zo ervaren, dan gaat men voorbij aan de voordelen die deze geformaliseerde werkwijze met zich mee brengt.

Britse norm

De Britse norm BS 7750 is de eerste norm voor milieuzorgsystemen. Momenteel wordt in internationaal verband gewerkt aan ISO normen voor milieuzorgsystemen. Het streven is deze medio 1996 gereed te hebben. Tot dan is de Britse norm de basis van opzetten van milieuzorgsystemen. In de norm bestaat uit een opsomming van vereisten. BS 7750 is gepubliceerd in april 1992 en werd eind 1993 definitief in Engeland. Inmiddels zijn in diverse landen, waaronder Ierland (ontwerp norm), Frankrijk (experimenteel tot mei 1995), Zuid-Afrika (definitief 12 mei 1993) en Canada (discussiefase ontwerp) concepten voor normen en milieuzorgsystemen tot stand gekomen.

Ten opzichte van de regeringsnotitie ‘Bedrijfsinterne Milieuzorg’ bestaan enkele belangrijke verschillen. In de BS 7750 wordt geeist dat in het bedrijfsmileubeleid wordt opgenomen dat voortdurend gestreefd moet worden de milieubelasting te verminderen. Ook moet een bedrijf bijhouden welke milieu-effecten door de activiteiten van het bedrijf worden teweeggebracht. Bovendien wordt van het bedrijf verwacht dat het milieuzorgsysteem in een handboek wordt vastgelegd, iets dat niet in de regeringsnota was geeist. Tenslotte wordt, in afwijking van wat in de Regeringsnota is opgenomen, in BS 7750 geen eisen gesteld aan externe rapportage.

Certificatie

Het bezit van een certificaat voor een milieuzorgsysteem kan voor afnemers een waarde hebben die vergelijkbaar is aan de waarde van een ISO-9000 certificaat voor een kwaliteitszorgsysteem. Maar er zijn wellicht nog ander voordelen verbonden aan een milieuzorgsysteemcertificaat. Een van de betrokken partijen bij milieuzorg is namelijk de overheid in de hoedanigheid van vergunningverlener en handhaver van de milieuwetgeving. Te verwachten valt dat het bezit van een gecertificeerd milieuzorgsysteem in toenemende mate een rol zal gaan spelen bij de discussie over de relatie tussen het bedrijf en vergunningverlenende overheden.

Veelal wordt gepleit voor een complementair model, waarbij de overheid haar handhavingstaken afstemt op de wetenschap of een bedrijf over een gecertificeerd milieuzorgsysteem beschikt. Certificatie van bedrijfsmilieuzorgsystemen zou de formele verantwoordelijkheden en taken van de overheid op het gebied van de handhaving echter niet mogen vervangen. De overheid en de certificerende instellingen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid, die behouden moet blijven.

Integratie

Integratie van verschillende zorgsystemen staat sterk in de belangstelling. Er zijn inmiddels al veel poen uitgevoerd waarbij is nagegaan of milieu- en arbozorg vorm zijn te geven volgens het kwaliteitszorg model van NEN-ISO 9001. Daarvoor is gekozen, omdat veel bedrijven al een kwaliteitszorgsysteem volgens deze norm hebben ingevoerd. Als bedrijven andere zorgsystemen in dit managementsysteem in willen bouwen ligt het voor de hand dat gebruik wordt gemaakt van de ervaringen die bij het opbouwen en implementeren van kwaliteitszorg is opgedaan.

Reageer op dit artikel