nieuws

NVOB-Platform steunt werk van SBAB’s

bouwbreed Premium

Het NVOB in Baarn gaat een platform opzetten ter ondersteuning van de bestrijding van beunhazerij, zwart werken en illegale bedrijfsuitoefening, zoals dat nu al wordt uitgevoerd door de vier voor NVOB-leden regionaal werkende stichtingen Bevordering Aanemersbelangen.

De algemene ledenvergadering besloot een dergelijk platform vanaf 1 januari a.s. te laten werken. Vanuit Baarn zal de nodige secretariele ondersteuning door het NVOB worden gegeven “waar nodig en zinvol” . Ook zal er voor de nodige afstemming worden gezorgd en zo nodig acties worden voorbereid, die voor alle regionale stichtingen nuttig ke zijn.

Die acties ke ook richting ‘Den Haag’ gaan, waar met het ministerie van Economische Zaken wordt overlegd over de bevoegdheden die de opsporingsmensen van de vier stichtingen ke krijgen.

Bevoegdheden

Die vraag is actueel geworden nu bij een versoepeling van de vestigingswetgeving door het ministerie de controle op een zacht pitje is gezet en het feitelijke opsporingswerk wordt overgelaten aan belangenorganisaties.

Het lijkt vooralsnog overigens zo dat de bevoegdheden die de rijksoverheid bij de bestrijding van onrechtmatige bedrijfsuitoefening heeft niet zonder meer ke worden overgedaan aan privaatrechtelijke rechtspersonen.

Financiering

Na een jaar zal het functioneren van het platform worden geevalueerd. Het NVOB zal ook elk jaar opnieuw bezien welke budgettaire mogelijkheden er zijn om een bedrag vrij te maken ten behoeve van bovenregionale speerpuntacties. Voor 1995 is daarvoor maximaal f. 38.000 beschikbaar.

Bekeken zal worden of er voor dit soort speerpuntacties ook een beroep op externe financieringsbronnen kan worden gedaan.

Het NVOB zal de komende jaren ook trachten bij derden geld te werven voor het in stand houden van de SBAB’s omdat deze werkgeversorganisatie zelf daar op landelijk niveau beslist niet in kan voorzien.

Reageer op dit artikel